dnes je 22.5.2019
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující zajištění odborné studentské praxe

4.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.4
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující zajištění odborné studentské praxe

JUDr. Věra Bognárová

Vnitřní předpis zaměstnavatele

upravující zajištění odborné studentské praxe

Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený …………………………………

vydává tento

vnitřní předpis upravující zajištění odborné studentské praxe.

 1. Tento předpis stanoví postup a povinnosti vedoucích zaměstnanců při zajištění odborné studentské praxe.
 2. Studentská odborná praxe je součástí vzdělávání podle zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon. Studenti se nestávají zaměstnanci zaměstnavatele, nesjednává se s nimi pracovněprávní vztah. Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (§ 65 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.).
 3. Zaměstnavatel v rámci svého předmětu činnosti může zajišťovat odbornou studentskou praxi. Ta se koná zpravidla na základě žádosti střední školy. Vedoucí zaměstnanci na jednotlivých stupních řízení jsou také oprávněni navrhnout výkon odborné studentské praxe, pokud to budou považovat vzhledem k charakteru činnosti jim svěřeného úseku a předmětu činnosti zaměstnavatele za potřebné. Hlediskem, které při návrhu zajištění odborné studentské praxe také zaměstnavatel zohledňuje, je možné získání nových kvalifikovaných zaměstnanců po absolvování střední školy.
 4. O žádosti střední školy k zajištění odborné studentské praxe nebo návrhu vedoucího zaměstnance zaměstnavatele rozhoduje …………………….. (např. vedoucí personálního oddělení nebo ředitel). Zaměstnavatel může zajistit odbornou studentskou praxi pouze v případě, že má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání.
 5. Odborná studentská praxe se zajišťuje na základě smlouvy, která se sjednává podle § 1746 odst. 2 NOZ mezi zaměstnavatelem a střední školou. Smlouvu za zaměstnavatele sjednává …………………….. (např. vedoucí personálního oddělení nebo ředitel).
 6. Vedoucí zaměstnanec pracoviště, na kterém bude studentská praxe konána, musí pro sjednání smlouvy posoudit, zda bude mít studentská praxe produktivní činnost, tj. zda zaměstnavateli výkon práce přináší zisk. Pokud ano, je povinen provést kalkulaci zisku a podílu studentů na jeho získání.
 7. Vedoucí zaměstnanec pracoviště, na kterém bude studentská praxe konána, musí také posoudit předem rozsah ochrany zdraví při práci studentů, nutnost ochranných prostředků a musí připravit obsah školení o předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci potřebných při výkonu praxe.
 8. Vedoucí zaměstnanec, který sjednává smlouvu, musí před jejím sjednáním určit osobu, která za zaměstnavatele bude odpovídat za provádění odborné praxe a která bude mít dohled nad studenty. Tato vedoucím zaměstnancem určená osoba odpovídá také za to, že při výkonu odborné praxe budou dodržena ustanovení zákoníku práce, která se na její výkon vztahují, především úprava pracovní doby, její rozsah se zaměřením na to, že u mladistvých zaměstnanců do 18 let je kratší pracovní doba podle § 79a ZP. Tato osoba také musí zajistit poskytování přestávek na jídlo a oddech a další pravidla závazná při rozvržení pracovní doby a zajistit dohled nad dodržováním vztahujících se bezpečnostních předpisů včetně zvláštních pracovních podmínek žen a mladistvých.
 9. Předmětem smlouvy mezi školou a zaměstnavatelem je zejména umožnění vykonání odborné praxe studentů konkrétní školy, zpravidla s uvedením jmen a identifikace studentů, doba odborné praxe, činnost, kterou budou studenti konat, místo výkonu odborné praxe, pracovní doba, určení vedoucího praxe, který bude spolupracovat s pověřeným pracovníkem školy při organizaci odborné praxe a hodnocení studentů, a který odpovídá za provádění odborné praxe a bude evidovat přítomnost studentů na pracovišti a bude nad nimi mít dohled, způsob zajištění školení studentů o zásadách bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a o pracovním řádu společnosti, v jakém rozsahu bude student vybaven potřebnými pomůckami, které se používají při výkonu odborné praxe, a v jakém rozsahu mu budou zapůjčeny na danou práci ochranné pomůcky a prostředky k zajištění bezpečnosti práce, ujednání o způsobu hodnocení odborné praxe studenta, jaké povinnosti má student při výkonu odborné praxe a zda je činnost konaná studenty produktivní a zda, za jakých podmínek a v jaké výši a kdy jim bude vyplácena odměna, nebo zda je praxe u zaměstnavatele prováděna bezplatně. Za obsah smlouvy odpovídá …………………….. (např. vedoucí personálního oddělení nebo ředitel).
 10. Po ukončení studentské odborné praxe je vedoucí zaměstnanec pracoviště, na kterém se studentská praxe konala, povinen zhodnotit její obsah a přínos pro zaměstnavatele.
 11. Studentská odborná praxe je konána na náklady zaměstnavatele.
 12. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.
 13. Tento předpis nabývá účinnosti dnem: ………………..

……..……………………………………….

razítko zaměstnavatele a podpis

oprávněného zástupce

Komentář:

Odborná praxe konaná při studiu na střední škole nemá