dnes je 27.3.2023

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele vymezující okruh zaměstnanců, u kterých vyžaduje trestněprávní bezúhonnost pro výkon práce

10.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.25
Vnitřní předpis zaměstnavatele vymezující okruh zaměstnanců, u kterých vyžaduje trestněprávní bezúhonnost pro výkon práce

JUDr. Věra Bognárová

Vnitřní předpis zaměstnavatele

vymezující okruh zaměstnanců, u kterých vyžaduje trestněprávní bezúhonnost pro výkon práce

Vzor

Zaměstnavatel ............ ................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO),

zastoupený ............

vydává vnitřní předpis vymezující okruh zaměstnanců, u kterých vyžaduje trestněprávní bezúhonnost pro výkon práce.

 1. Tento předpis vymezuje okruh pracovních pozic, u kterých zaměstnavatel vyžaduje pro výkon práce doložení trestněprávní bezúhonnosti:
  • protože je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána,

  • nebo u kterých požadavek na trestněprávní bezúhonnost stanoví právní předpis. Požadavek trestněprávní bezúhonnosti se vztahuje na výkon práce konané v základním pracovněprávním vztahu upraveném v , tj. v pracovním poměru a v právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce).

 2. Okruh pracovních pozic, u kterých se vyžaduje pro výkon práce doložení trestněprávní bezúhonnosti, např.:
  • pokladní

  • vedoucí skladu a skladníci.

 3. Při výběru fyzických osob ucházejících se o zaměstnání musí být bez ohledu na způsob jeho provedení (oznámením v tisku, na webové stránce zaměstnavatele, Úřad práce, vyhlášením výběrového řízení atd.) požadavek zaměstnavatele nebo právního předpisu na doložení bezúhonnosti stanovený pro výkon práce, kterou má zájemce vykonávat, v nabídce volného nebo uvolňovaného pracovního místa uveden. Za splnění této povinnosti je odpovědný ................ (uvést kdo, např. ředitel personálního útvaru).

 4. S fyzickou osobou, která bude v pracovněprávním vztahu konat práce, pro něž je požadováno tímto vnitřním předpisem nebo právním předpisem doložení bezúhonnosti, je možné pracovněprávní vztah sjednat pouze za podmínky, že uchazeč stanovený požadavek splňuje. Obdobně se postupuje, dojde-li ke změně vykonávaných prací u zaměstnance, který je u zaměstnavatele již v pracovněprávním vztahu zaměstnán a dochází ke změně ve sjednaném druhu práce nebo práce sjednané v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr. Za splnění této povinnosti je odpovědný ................ (uvést kdo, např. ředitel personálního útvaru).

 5. Splnění požadavků prokazuje fyzická osoba ucházející se o zaměstnání nebo zaměstnanec výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší než jeden týden. Za splnění této povinnosti je odpovědný ................ (uvést kdo, např. ředitel personálního útvaru).

 6. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě......... (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ............................

..................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Komentář:

Podle § 316 odst. 4 ZP nesmí zaměstnavatel vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem, v němž práci vykonává nebo bude vykonávat. Zákaz vyžadovat tyto informace se vztahuje na všechny pracovněprávní vztahy, tj. i výkon práce na základě dohody o pracovní činnosti nebo provedení práce. Příkladmo jsou v § 316 odst. 4 ZP uvedeny informace, které zaměstnavatel vyžadovat nesmí, a mezi nimi je výslovně uvedena i trestněprávní bezúhonnost, která se dokládá výpisem z rejstříku trestů.

Obecně je proto vyžadování informace o trestněprávní bezúhonnosti a její dokládání výpisem z rejstříku trestů od zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zakázáno.

Zaměstnavatel může informaci o trestněprávní bezúhonnosti vyžadovat jen tehdy, je-li pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, navíc za podmínky, že je požadavek přiměřený, nebo je musí vyžadovat, pokud by tak stanovil zákon či zvláštní právní předpis. Zákoník práce žádné pracovní pozice, u kterých by bylo možné výpis z rejstříku trestů vyžadovat, neupravuje. Pojem "věcný důvod" znamená, že je to nezbytné pro faktický výkon práce, protože bezúhonnost představuje určité charakterové vlastnosti uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance a bez těch by nebylo možné práci kvalifikovaně konat. Požadavek na bezúhonnost musí mít vazbu k vlastnímu výkonu práce.

Možnou cestou, jak oprávněně požadovat na zaměstnanci doložení bezúhonnosti, je proto vymezení pracovních pozic, u kterých je dán pro toto doložení věcný důvod spočívající ve výkonu práce. Nikdy nemůže být výpis z rejstříku trestů vyžadován od všech zaměstnanců na všech pracovních pozicích, protože objektivně věcný důvod neexistuje u každé práce. Okruh těchto pracovních pozic může být upraven i formou přiloženého vnitřního předpisu.

Pokud by uchazeč nebo zaměstnanec nechtěl výpis doložit anebo by požadavek na předložení dokladů kontrolovala inspekce práce (např. na základě uveřejněného inzerátu), musí být

Nahrávám...
Nahrávám...