dnes je 20.9.2021

Input:

Výběr z odpovědí na frekventované dotazy k nové úpravě dovolené od 1. ledna 2021 - 5. část

23.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.15.02
Výběr z odpovědí na frekventované dotazy k nové úpravě dovolené od 1. ledna 2021 – 5. část

Mgr. Zdeněk Schmied

STRUČNĚ K POVAZE A NĚKTERÝM ODLIŠNOSTEM DODATKOVÉ DOVOLENÉ

Od dovolené za kalendářní rok, popřípadě její poměrné části, se odlišuje dodatková dovolená, která je samostatně upravena v § 215 ZP. Tuto dovolenou nelze také zaměňovat za smlouvou či vnitřním předpisem prodlouženou – tzv. „benefitní dovolenou”. Dodatková dovolená se totiž vztahuje výhradně jen na zaměstnance, kteří vykonávají práce uvedené v § 215 odst. 1 a 4 ZP.

Přestože i její délka a čerpání se stanoví „v hodinách”, a to v závislosti na délce stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby zaměstnance (dále jen „TPD”), podmínky vzniku práva na tuto dovolenou se částečně odlišují. Pro dodatkovou dovolenou například neplatí obecné podmínky vzniku práva na dovolenou spočívající v nepřetržitém trvání pracovního poměru alespoň po dobu 4 týdnů (28 kalendářních dnů) a odpracování alespoň 4násobku TPD (tedy např. u stanovené 40hodinové TPD – 160 hodin, u sjednané kratší TPD 15 hodin týdně – 60 hodin). Pro dodatkovou dovolenou neplatí ani některá ze společných ustanovení o dovolené, jestliže podle § 215 odst. 8 ZP většinu tzv. „náhradních dob” uvedených v § 348 ZP a § 216 odst. 2 ZP nelze pro účely dodatkové dovolené, s výjimkou dodatkové dovolené z důvodu výkonu prací konaných pod zemí při těžbě nerostů nebo ražení tunelů a štol anebo v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech, považovat za výkon práce.

Určitá specifika se projevují i mezi samotnými jednotlivými typy dodatkové dovolené, a to především v podmínkách vzniku práva na tuto dovolenou, kdy:

  • zaměstnancům, kteří pracují u téhož zaměstnavatele celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo ražení tunelů a štol, přísluší dodatková dovolená v délce jejich TPD. Pracují-li takto jen část kalendářního roku, přísluší jim za každou odpracovanou TPD dodatková dovolená v délce 1/52 této TPD.

  • zaměstnancům, kteří konají u téhož zaměstnavatele celý kalendářní rok práce zvlášť obtížné uvedené v § 215 odst. 4 písm. a) až e) a g) až j) ZP a za tam uvedených podmínek, přísluší dodatková dovolená v délce jejich TPD; pracují-li takto jen část kalendářního roku, přísluší jim za každou odpracovanou TPD dodatková dovolená v délce 1/52 této TPD.

  • zaměstnancům, kteří dovršili 1 rok nepřetržité práce v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech, mají právo na dodatkovou dovolenou v délce jejich TPD za každých 21 odpracovaných dnů již za tento rok, a pracují-li v těchto oblastech více než rok, přísluší jim za každých odpracovaných 21 dnů v těchto oblastech 1/12 dodatkové dovolené - tedy1/12 jejich TPD (viz § 215 odst. 4 písm. f) ZP).

Kumulace (souběh) práva na více typů dodatkové dovolené u téhož zaměstnance při výkonu různých prací v témže časovém období je přípustná pouze v případě výkonu prací pod zemí s výkonem prací zvlášť obtížných (např. těžba nerostů v podzemí s ionizujícím zářením), nikoli v případě více druhů zvlášť obtížných prací mezi sebou (např. práce s inf. materiály v souběhu s prácí v ionizujícím záření).

Je třeba také připomenout, že za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou nelze poskytnout finanční náhradu, a to ani v případě skončení pracovního poměru. Tato dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně.

ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY K DODATKOVÉ DOVOLENÉ V PŘÍKLADECH

Dotaz č. 1

Zaměstnanec, který pracoval v podzemí při těžbě uhlí, utrpěl 8. 7. 2021 pracovní úraz a do konce roku byl v pracovní neschopnosti. Jeho stanovená TPD činí 37,5 hodin a podle rozvrhu směn měl v tomto roce odpracovat celkem 1 962 hodin, z toho do vzniku pracovní neschopnosti odpracoval 912 hodin. Jaká bude délka jeho dodatkové dovolené v níže popsaných situacích?

Situace č. 1

Podle ustanovení § 216 odst. 2 ZP se doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání posuzuje jako výkon práce v plném rozsahu. Proto se zaměstnanci započítají do odpracované doby v tomto roce jak všechny skutečně odpracované hodiny, tak i počet hodin fakticky neodpracovaných z důvodu pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu. Přestože tedy z důvodu pracovní neschopnosti zaměstnanec nepracoval v příslušném kalendářním roce téměř půl roku, vzniklo mu právo na dodatkovou dovolenou v plném rozsahu – tedy v délce 37,5 hodiny. Protože i na dodatkovou dovolenou se vztahuje obecné pravidlo o zaokrouhlování na hodiny nahoru, bude jeho dodatková dovolená za rok 2021 činit 38 hodin.

Situace č. 2

Kdyby však byl tento zaměstnanec po uvedenou dobu v pracovní neschopnosti z jiného důvodu než z důvodu pracovního úrazu (nebo nemoci z povolání), doba dočasné pracovní neschopnosti by se mu do doby odpracované započítala jen v rozsahu 20násobku jeho TPD – tedy 37,5 x 20 = 750 hodin. Jestliže tedy zaměstnanec nepracoval po celý kalendářní rok 2021 v podzemí při těžbě uhlí, lze mu na dodatkovou dovolenou započítat jen počet fakticky odpracovaných hodin (tj. 912), k nimž se připočte 750 hodin z doby dočasné pracovní neschopnosti. Součet uvedených hodin činí 1 662 hodin, tj. 44 celých násobků TPD (1662 : 37,5 = 44,32). Délka dodatkové dovolené v roce 2021 se v tomto případě vypočte následovně: (37,5 : 52) x 44 = 0,721 x 44 = 31,725 a po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru, tedy 32 hodin.

Situace č. 3

Zaměstnanec hlubinného dolu nemohl z důvodu závady na těžebním zařízení – tedy překážky v práci na straně zaměstnavatele pro prostoj – dočasně konat práci pod zemí při těžbě nerostů a po dobu do odstranění závady mu byla poskytnuta náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Považuje se doba trvání této překážky v práci pro účely dodatkové dovolené za výkon práce pod zemí?

I tato doba prostoje se pro účely práva na dodatkovou dovolenou posuzuje jako výkon práce pod zemí při těžbě nerostů nebo ražení tunelů a štol.

Situace č. 4

V rámci geologického průzkumu vykonávali zaměstnanci po část roku 2021 tyto práce v podzemí. Z tohoto důvodu se domáhali práva na dodatkovou dovolenou za každou odpracovanou TPD v délce 1/52 této TPD. Mají na tuto dovolenou právo?

Zaměstnanci v uvedeném případě nemají právo na dodatkovou dovolenou, přestože pracovali v podzemí. Zákoník práce totiž podmiňuje právo na dodatkovou dovolenou z důvodu práce v podzemí buď těžbou nerostů, nebo ražením tunelů a štol; cílem geologického průzkumu není ani jedno, ani druhé.

Dotaz č. 2

Zaměstnanec pracuje po dobu 8 měsíců (leden až srpen 2021) v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech. Poté byl na měsíc září 2021 v místě, v němž práci vykonával, uznán dočasně práceneschopným. Od října 2021 opět začne vykonávat práci v tropické oblasti, kde poté pracuje po dobu dalších 10 měsíců – tedy až do konce měsíce července 2022. Vznikne zaměstnanci právo na dodatkovou dovolenou a jaká bude její délka?

Uvedenému zaměstnanci právo na dodatkovou dovolenou vzniká, protože přerušení výkonu práce v září 2021 je pokryto důležitou osobní překážkou v práci, která se podle § 216 odst. 2 ZP, po novele zákoníku práce, považuje za výkon práce do výše 20násobku stanovené nebo kratší TPD. Tím je splněna podmínka ročního nepřetržitého výkonu práce v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech za rok 2021. Za tento rok bude tedy zaměstnanci dodatková dovolená náležet v délce jeho stanovené (popř. kratší) TPD. V roce 2022 mu bude náležet poměrná část dodatkové dovolené, a to za každých 21 odpracovaných dnů v těchto oblastech 1/12 stanovené nebo kratší TPD.

Dotaz č. 3

Zaměstnanec pracoval od počátku roku 2021 po dobu 10 měsíců v Maroku jako jeřábník. Poté byl odvolán do České republiky na měsíční školení (listopad 2021), které bylo podle § 230 ZP prohlubováním kvalifikace. Po měsíci se opět vrátil do Maroka, kde pracoval ještě 4 měsíce. Jaký vliv bude mít toto přerušení výkonu práce v Maroku na dodatkovou dovolenou?

Uvedenému zaměstnanci právo na dodatkovou dovolenou nevzniklo, protože nepracoval nepřetržitě alespoň 1 rok v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech. Prohlubování kvalifikace je sice výkonem práce, za který přísluší zaměstnanci mzda, avšak školení se uskutečnilo mimo vymezenou tropickou oblast, a proto je nelze započítat do nepřetržitého výkonu práce v dané oblasti po dobu 1 roku. Proto mu samozřejmě nevznikne právo ani na poměrnou část dodatkové dovolené za měsíce leden až březen 2022.

Dotaz č. 4

Zdravotní sestra pracuje v roce 2021 v rámci stanovené 40hodinové TPD v rozsahu poloviny této stanovené 40hodinové TPD také na pracovištích, kde přichází do kontaktu s infekčními materiály. Od 1. 9. 2021 byla

Nahrávám...
Nahrávám...