dnes je 30.5.2020

Input:

Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku

10.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2
Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku

JUDr. Anna Janáková

Vzor

Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku

Žadatel:

  • posuzovaná osoba

  • zaměstnavatel

Poznámka: vhodnou variantu zaškrtněte.

Poskytovateli pracovnělékařských služeb:………………………………………(doplnit identifikační údaje)

Žádám o prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci:………………………………………………….. (evidenční označení posudku, identifikační údaje posuzované osoby, datum vydání lékařského posudku, datum, kdy posudek byl předán navrhovateli), a to z následujících důvodů, které mi bránily podat včas návrh na přezkoumání lékařského posudku: ……………..

Přílohy:

  • Návrh na přezkoumání lékařského posudku

  • Jiné dokumenty, prokazující závažné důvody zmeškání

Datum sepsání žádosti: …………………………..

Podpis žadatele: …………………………………..

Právní úprava:

Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění

  • § 46 odst. 2 ZSZS

Komentář:

Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal, pokud se osoba práva na přezkoumání lékařského posudku v předepsané formě nevzdala.

Jestliže byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí lhůty 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání, poskytovatel návrh odloží. Tuto skutečnost písemně sdělí osobě, která návrh na přezkoumání lékařského posudku podala, a osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud je mu známa, a posuzované osobě, nejde-li o osoby, které návrh podaly.

Při prokázání závažných důvodů, které posuzované osobě nebo jiné osobě oprávněné k podání návrhu na přezkoumání objektivně bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě, poskytovatel zmeškání lhůty pro podání návrhu promine. K tomu je však třeba v zákoně stanovené lhůtě podat žádost.

Podat žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lze do 10 pracovních dnů ode dne, kdy pominul důvod, který bránil osobě podat návrh na přezkoumání lékařského posudku. Zmeškání lhůty však nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být podán návrh na přezkoumání, uplynulo 60 dnů. Prominutím zmeškání lhůty nejsou dotčeny lhůty stanovené pro uplatnění lékařského posudku.

Poskytovatel:

  • odložení návrhu na přezkoumání lékařského posudku, anebo

  • prominutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání, nebo

  • neprominutí této lhůty

včetně