Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci

27.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2
Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci

JUDr. Anna Janáková

Vzor

 

ŽÁDOST O PROVEDENÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ POHLÍDKY A POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI

 

Poznámka: Vhodný ¨zakřížkujte!

 

 

Zaměstnavatel (objednavatel) : identifikační údaje

 

 

Posuzovaná osoba: identifikační údaje

¨ uchazeč o zaměstnání

¨ zaměstnanec

 

Údaje o pracovním zařazení posuzované osoby:

Druh práce:

 

Režim práce:

 

Rizikové faktory pracovního prostředí, za kterých je nebo má být konkrétní práce vykonávána:

 

Míra těchto rizik:

¨ práce první kategorie

¨ práce druhé kategorie

¨ práce druhé kategorie riziková

¨ práce třetí kategorie

¨ práce čtvrté kategorie

 

Druh prohlídky:

¨ vstupní uchazeče o zaměstnání

¨ vstupní zaměstnance při zařazení na jinou práci

¨ periodická

¨ mimořádná

 

Důvod k provedení prohlídky:

 

 

 

......................................

Místo a datum vystavení žádosti

...............................

razítko a podpis oprávněného

zástupce zaměstnavatele

 

-------------------------------------------------------------------------

Právní úprava:

§ 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

§ 42, § 43 odst. 5 a odst. 6, § 54 odst. 2 písm. b), § 55 odst. 1 písm. b), c), d), § 56 písm. a), § 59 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

§ 103 odst. 1 písm. a) a d), § 106 odst. 4, písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

 

Komentář:

Zaměstnavatel při odeslání uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce podle zákona o specifických zdravotních službách [ust. § 55 odst. 1 písm. c)] nebo jiných právních předpisů je povinen jej vybavit žádostí obsahující předepsané údaje, které jsou obsahem shora uvedeného vzoru.

 

Identifikační údaje zaměstnavatele, které je povinen uvést do žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, jsou:

a) obchodní firma nebo název a adresa sídla podnikatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba;

b) adresa místa podnikání, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nad 90 dnů nebo adresa místa trvalého pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v cizině, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba;

c) název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec.

 

Identifikační údaje posuzované osoby, kterou může být osoba ucházející se o zaměstnání nebo zaměstnanec, jsou: jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, nebo adresa místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nebo, nemá-li takovou adresu, adresa místa bydliště.

 

Zaměstnavatel je v žádosti povinen charakterizovat pracovní zařazení:

a) u uchazeče o zaměstnání údaji o předpokládaném pracovním zařazení;

b) u zaměstnance údaji o stávajícím pracovním zařazení nebo o předpokládaném pracovním zařazení při změně druhu práce.

 

Pracovní zařazení se charakterizuje:

- druhem práce: druh práce je uveden v pracovní smlouvě, dohodě o pracovní činnosti nebo dohodě o provedení práce (a to buď v předpokládané, nebo již uzavřené);

- režimem práce: může jít například o jednosměnný, dvousměnný, třísměnný pracovní režim nebo nepřetržitý pracovní režim, pravidelná práce v noci, rovnoměrné rozvržení pracovní doby, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, délka pracovního úvazku apod.;

- rizikové faktory pracovního prostředí, za kterých je nebo má být práce vykonávána: zdravotní rizika mohou vyplývat především z výskytu rizikových faktorů pracovních podmínek na pracovišti. Rizikovými faktory pracovních podmínek (příloha č. 2 část I vyhlášky č. 79/2013 Sb.) jsou zejména.: fyzikální faktory (hluk, vibrace, záření ionizující a záření neionizující), chemické faktory (chemické faktory obecně, dále olovo, chemické karcinogeny, mutageny, látky toxické pro reprodukci, azbest a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž (celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní poloha a ruční manipulace s břemeny), psychická zátěž, zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například zátěž teplem, zátěž chladem, vlhko). Riziko ohrožení života a zdraví zaměstnance při práci nebo jiných osob, představuje např. také práce v hlubinných dolech, práce potápěčů, práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, práce, jejichž součástí jsou činnosti epidemiologicky závažné, obsluhy jeřábů, motorových a elektrických vozíků a vysokozdvižných vozíků, řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů, kteří řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u nichž je řízení motorového vozidla druhem sjednaným v pracovní smlouvě, atd. (příloha č. 2 část II