dnes je 31.5.2020

Input:

Žádost o provedení zvláštního očkování zaměstnance

1.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12
Žádost o provedení zvláštního očkování zaměstnance

JUDr. Anna Janáková

Vzor

Žádost o provedení zvláštního očkování zaměstnance

Poskytovateli pracovnělékařských služeb: …………………………………………………..….. (adresa)

Zaměstnavatel: ……………………………………………………………………… (identifikační údaje)

Zaměstnanec: …………………………………………………………………………………. (identifikační údaje)

Pracoviště zaměstnance: ………………………………………………………………. (specifikace pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění (například laboratoř, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny)

Žádáme o provedení povinného očkování zaměstnance …………………………. , kterého chceme převést na shora uvedené pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění.

Sdělte nám, prosím, kdy bude očkování ukončeno.

 

………………….................................

podpis zástupce zaměstnavatele

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 103 odst. 1 písm. c) a d) ZP

  • § 106 odst. 4 písm. b) ZP

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 6 odst. 7 písm. e) ZDP

  • bod 1 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

  • § 56 písm. b) ZSZS

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 46 ZOVZ

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Komentář:

Za účelem zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění (na doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro kontrolu nemocí) se v České republice provádí na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, pravidelná očkování fyzických osob, a to v případech a termínech stanovených prováděcí vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

KDO PROVÁDÍ OČKOVÁNÍ

Zvláštní a mimořádné očkování provádějí poskytovatelé zdravotních služeb v oborech praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství, poskytovatelé pracovnělékařských služeb a zdravotní ústavy.

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNAVATELE OHLEDNĚ POVINNÉHO OČKOVÁNÍ

Fyzické osoby, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví povinny se podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování.

Stejná povinnost je uložena zaměstnanci zákoníkem práce, podle kterého je zaměstnanec povinen podrobit se očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy. Rovněž zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách zaměstnanci ukládá povinnost podrobit se pracovnělékařským službám nařízeným podle jiného právního předpisu, což je i preventivní očkování proti infekčním nemocem na pracovištích s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění.

Na druhé straně je zaměstnavatel povinen zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze. Zaměstnavatel je též povinen zaměstnancům sdělit, jakým druhům očkování souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit a umožnit jim podrobit se těmto očkováním.

PRACOVIŠTĚ S VYŠŠÍM RIZIKEM VZNIKU INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Pracoviště s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B jsou pracoviště chirurgických oborů, oddělení hemodialyzační a infekční, lůžková interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě nemocných a interní