dnes je 16.6.2024

Input:

Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené

22.11.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

3.11.4
Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené

.............................. (uvést název a sídlo zaměstnavatele)

Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené

A) ŽÁDOST ŽENY

Varianta 1

V souvislosti s narozením mého syna (mé dcery).....................čerpám od .................mateřskou dovolenou v rozsahu ........ týdnů. Vzhledem k tomu, že tato mateřská dovolená mi končí dnem ........, žádám o poskytnutí rodičovské dovolené v rozsahu ......... (například až do tří let věku dítěte, nebo uvést kratší rozsah čerpání rodičovské dovolené).

Varianta 2

V souvislosti s narozením mého syna (mé dcery).................. čerpám od .................mateřskou dovolenou a po jejím skončení budu čerpat dovolenou. Žádám o poskytnutí rodičovské dovolené po skončení dovolené v rozsahu.......... (například až do tří let věku dítěte, nebo uvést kratší rozsah čerpání rodičovské dovolené).

Varianta 3

Žádám o poskytnutí rodičovské dovolené od........do........(uvést rozsah – nejdéle do 3 let věku dítěte).

B) ŽÁDOST MUŽE

Varianta 1

V souvislosti s narozením mého syna (mé dcery).................. žádám o poskytnutí rodičovské dovolené v rozsahu ......... (například až do tří let věku dítěte, nebo uvést kratší rozsah čerpání rodičovské dovolené).

Varianta 2

V souvislosti s narozením mého syna (mé dcery).................. čerpám od .................rodičovskou dovolenou v rozsahu......týdnů (např. 28 týdnů) a po jejím skončení budu čerpat dovolenou. Žádám o poskytnutí rodičovské dovolené po skončení dovolené v rozsahu.......... (například až do tří let věku dítěte, nebo uvést kratší rozsah čerpání rodičovské dovolené).

Varianta 3

Žádám o poskytnutí rodičovské dovolené od........ do........(uvést rozsah – nejdéle do 3 let věku dítěte).

V ..................... dne ...................

podpis zaměstnance, adresa

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 38 ZP

  • § 40 ZP

  • § 47 ZP

  • § 53 ZP

  • § 54 ZP

  • § 191 ZP

  • § 196 ZP

  • § 197 ZP

  • § 198 ZP

  • § 206 ZP

Komentář:

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. O tom, zda na rodičovskou dovolenou nastoupí a jak dlouho ji bude čerpat, rozhoduje výlučně zaměstnanec nebo zaměstnankyně.

V případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů se rodičovská dovolená poskytuje ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku tří let. Zaměstnankyni, která při převzetí dítěte čerpala mateřskou dovolenou, se rodičovská dovolená poskytuje až po skončení mateřské dovolené.

Na rozdíl od mateřské dovolené se rodičovská dovolená poskytuje jen na žádost zaměstnance nebo zaměstnankyně. V případě, že zaměstnanec nebo zaměstnankyně o rodičovskou dovolenou požádají, zaměstnavatel je povinen jejich žádosti vyhovět a musí omluvit jejich nepřítomnost v práci. Rodičovská dovolená je překážkou v práci na straně zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že rodičovská dovolená se poskytuje na žádost a v rozsahu, o jaký matka nebo otec dítěte požádají, nemusí žádat o rodičovskou dovolenou ihned od narození dítěte, ale i kdykoli později (například od 1 roku věku dítěte), na dobu například 2 týdnů, 3 měsíců, jednoho roku, 2 let apod. O poskytnutí rodičovské dovolené mohou žádat i opakovaně (například nejdříve na 1 týden, pak do jednoho roku věku dítěte, pak do dvou let věku dítěte apod.). Rodičovská dovolená se však poskytuje nejpozději do dne, kdy dítě dosáhne tří let věku.

Obdobně jako v případě mateřské dovolené platí, že jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené, poskytuje se rodičovská dovolená ještě po dobu dvou týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku jednoho roku.

Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně. Z uvedeného vyplývá, že čerpá-li matka dítěte mateřskou dovolenou, může otec dítěte v téže době (od narození dítěte) čerpat rodičovskou dovolenou a o dítě mohou pečovat společně. Stejně tak oba mohou zároveň

Nahrávám...
Nahrávám...