dnes je 20.6.2024

Input:

Zaslání vyhotovení dohody podle § 21 odst. 1 ZP

17.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

3.2.11.6
Zaslání vyhotovení dohody podle § 21 odst. 1 ZP

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ...............................................

Zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení), narozen dne ..................... .................................. trvale bytem .........................

(dále jen "zaměstnavatel“ a "zaměstnanec“)

Věc

Zaslání vyhotovení dohody podle § 21 odst. 1 ZP

V příloze zasíláme na elektronickou adresu, kterou jste zaměstnavateli sdělil a která není v dispozici zaměstnavatele, vyhotovení pracovní smlouvy (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, případně jejich změn, dohody o skončení pracovního poměru anebo právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo pracovní činnosti), která byla uzavřena prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

V ..................... dne ...................

.........................................

Zaměstnavatel

Právní úprava

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 2 ZP

  • § 21 ZP

  • § 34 ZP

  • § 49 ZP

  • § 75 ZP

  • § 76 ZP

  • § 77 odst. 5 ZP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

  • § 2001 až 2005 OZ

Komentář

Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 Sb. s účinností od 1. 10. 2023 umožňuje, aby pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti nebo jejich změny, dohoda podle § 49 ZP o skončení pracovního poměru a dohoda o skončení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti mohly být uzavřeny také prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Úprava je obsažena v § 21 ZP. Podmínkou ale je, že budou-li tímto způsobem uzavřeny, tzn., nejčastěji zaměstnavatel zašle zaměstnanci nebo uchazeči o zaměstnání návrh pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, o provedení práce nebo dohody o jejich skončení a zaměstnanec její návrh ve stanovené lhůtě přijme, příp. dojde elektronicky k dalšímu vyjednávání o jejím obsahu, že zaměstnavatel po jejím sjednání zašle jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance, která není v dispozici zaměstnavatele.

Jde o elektronickou adresu, kterou zaměstnanec pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil před jednáním o uzavření shora uváděných právních jednání. Nesmí jít o elektronickou adresu, která je v dispozici zaměstnavatele. Nelze proto pro tento způsob sjednání pracovněprávních jednání zvolit doručení na elektronickou adresu, která je v dispozici zaměstnavatele jakýmkoliv způsobem.

Zákoník práce blíže neurčuje, co je dispozice zaměstnavatele. Důvodová zpráva k zákonu č. 281/2023 Sb., kterým byl § 21 ZP novelizován, k tomu však uvádí podrobnosti. Podstatný je vztah zaměstnavatele k elektronické adrese. Nemá jít o adresu, která zaměstnanci slouží k plnění pracovních úkolů a v níž je jako doména uvedeno označení zaměstnavatele. Jde i o všechny komunikační prostředky a platformy, které zaměstnavatel vytváří a k nimž tak má přístup.

Shora uváděná koncepce byla zvolena proto, aby mohl zaměstnanec samostatně rozhodovat o tomto způsobu sjednání pracovněprávních jednání a aby mohl tato jednání posoudit. Podmínkou je i to, aby zaměstnavatel jejich vyhotovení po sjednání na elektronickou adresu zaměstnance zaslal. Zaměstnavatel tak může učinit bez jakéhokoliv průvodního dopisu. Může také zaměstnanci oznámit, že v příloze e-mailové zprávy zasílá přiloženou sjednanou dohodu. Zaměstnavatel může zvolit jakoukoliv formu sdělení. Podstatné je, že

Nahrávám...
Nahrávám...