dnes je 31.5.2020

Input:

Záznam o odmítnutí výkonu práce zaměstnancem při bezprostředním a závažném ohrožení

1.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11
Záznam o odmítnutí výkonu práce zaměstnancem při bezprostředním a závažném ohrožení

JUDr. Anna Janáková

Vzor

Záznam o odmítnutí výkonu práce zaměstnancem při bezprostředním a závažném ohrožení

Pracoviště zaměstnavatele:…………………………… (specifikace pracoviště, kde k odmítnutí práce došlo)

Zaměstnanec, který odmítl vykonat práci: ……………………………………………..(identifikační údaje)

Datum a čas odmítnutí práce: ………………………………………………………………………………….

Odmítnutý výkon práce: ………………………………………………… (popis práce, která byla odmítnuta)

Důvody odmítnutí: ……………………………………………………….. (důvody, které zaměstnanec uvedl, pro něž by další výkon práce bezprostředně a závažným způsobem mohl ohrozit jeho život a zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob:………………..).

Místo a datum provedení záznamu: ...............................

…………………………………………………

podpis nadřízeného vedoucího zaměstnance,

který záznam vyhotovil

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 102 odst. 2 až 7 ZP

  • § 106 odst. 2 ZP

  • § 106 a odst. 4 písm. f) ZP

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 155, o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí, čl. 13 a čl. 19 písm. f), (převzata vyhláškou č. 20/19789 Sb.)

Komentář:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je postavena v evropské a tuzemské legislativě na prevenci rizik, kterou se rozumí všechna opatření vyplývající z:

  • právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

  • opatření zaměstnavatele,

která mají za cíl rizikům práce předcházet, odstraňovat je nebo minimalizovat působení rizik neodstranitelných.

Přesto se ví, a legislativa s tím počítá, že může dojít k situaci, kdy zaměstnanec, který koná práci, vyhodnotí, že se objevilo riziko práce, které, kdyby pokračoval v práci, může bezprostředně a závažným způsobem ohrozit život a zdraví jeho, popřípadě život nebo zdraví jiných osob.

Pro takový případ Úmluva mezinárodní organizace práce č. 155 a potažmo zákoník práce č. 262/2006 Sb. přijaly ustanovení, které dává zaměstnanci možnost, aby sám provedl opatření k ochraně života a zdraví svého, případně života a zdraví zaměstnanců. Opatření spočívá v tom, že zaměstnanec má oprávnění takovou práci odmítnout. Zaměstnavatel takové odmítnutí nemůže posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. Nelze tedy zaměstnance za využití tohoto oprávnění, jakkoliv postihovat.

ODMÍTNUTÍ VÝKONU PRÁCE

Samo odmítnutí výkonu práce zaměstnancem nepředpokládá žádnou speciální formu. Realizuje se prostě ústně, přičemž práci odmítající zaměstnanec by měl jasně formulovat důvody, které ho vedou k využití tohoto oprávnění. Tyto důvody oznámí svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Důvody spočívají především v nedostatcích a závadách na pracovišti.

Pro zaměstnavatele může být výhodné,