dnes je 22.5.2024

Input:

Zvláštní úprava ručení za mzdy, platy a odměny z dohody v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictví

10.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2024.10.01
Zvláštní úprava ručení za mzdy, platy a odměny z dohody v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictví

JUDr. Věra Bognárová

S účinností od 1. 1. 2024 je zákoník práce doplněn o ustanovení § 324a ZP, který transponuje čl. 12 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014. Podle směrnice mohou členské státy přijmout nediskriminační a přiměřená dodatečná opatření, aby zajistily, že v subdodavatelských řetězcích může vyslaný pracovník činit vedle nebo místo zaměstnavatele odpovědným i příjemce služby, jehož je zaměstnavatel (poskytovatel služby), přímým poskytovatelem, za veškeré neproplacené čisté odměny odpovídající minimální mzdě. Opatření podle směrnice je do českého právního řádu zapracováno formou ručení dodavatele za mzdy, platy a odměny z dohody (dále jen "mzda nebo mzdové nároky") zaměstnanců poddodavatele v rozsahu, v jakém se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele, a to až do výše minimální mzdy. Úprava ručení byla přijata zákonem č. 408/2024 Sb., kterým se mění zákon o zaměstnanosti a další související zákony, mimo jiné i zákoník práce.

Ručení dodavatelů za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatelů se vztahuje až na mzdové nároky vzniklé od 1. 1. 2024. Není rozhodující, kdy byl sjednán smluvní vztah mezi dodavatelem a poddodavatelem. K tomu mohlo dojít i před nabytím účinnosti novely zákoníku práce před 1. 1. 2024. Ručení se vztahuje i u těchto dříve sjednaných smluvních poddodavatelských vztahů až na mzdové nároky zaměstnanců vznikající od 1. 1. 2024. Ručení podle § 324a ZP vzniká na základě zákona, jde-li o subdodavatelské vztahy ve stavebnictví. Vyloučit jej lze jedině za splnění podmínek upravených v § 324a odst. 8 ZP.

Ručení za závazek znamená, že plnění za zaměstnavatele je povinen poskytnout ručitel, jsou-li splněny zákonem předepsané podmínky a oprávněný zaměstnanec ručitele k plnění postupem podle § 324a ZP vyzve. Zaměstnanec má právo, nikoliv povinnost, ručitele k plnění vyzvat. Zda právo využije, záleží na jeho rozhodnutí. Ručitel ale plnění, jsou-li splněny podmínky, poskytnout musí. Poskytnutí plnění z ručení ale znamená, že ručitel plní za jiného, má proto vůči zaměstnavateli právo na náhradu plnění, které za něj poskytl. Poskytovat za výkon práce zaměstnanci mzdu (plat nebo odměnu) musí stále zaměstnavatel. Ručení nastupuje až pro případ, že zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatí mzdu po uplynutí období její splatnosti (§ 141 odst. 1 ZP). Ručitel tak zajišťuje, že mzda bude zaměstnanci alespoň ve výši minimální mzdy poskytnuta. Mzdu přesahující minimální mzdu vyplácí jedině zaměstnavatel, na tuto část se ručení nevztahuje.

Není-li upraveno v § 324a ZP jinak, vztahuje se na ručení jeho obecná úprava v § 2018 až § 2028 OZ. Použijí se všechna ustanovení kromě § 2021 odst. 1 OZ, který stanoví, že věřitel má právo požadovat splnění závazku na ručiteli jen tehdy, nesplnil-li dlužník v přiměřené lhůtě dluh, ač jej k tomu věřitel v písemné formě vyzval. Zaměstnanec se podle § 324a ZP může na ručitele obrátit přímo, aniž by musel zaměstnavatele k plnění vyzývat.

Ručení se týká výlučně poddodavatelských vztahů ve stavebnictví. Dodavatelem se pro účely ručení rozumí stavební podnikatel podle § 14 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, který při provádění stavby, změně nebo údržbě dokončené stavby anebo při odstraňování stavby zajišťuje plnění prostřednictvím poddodavatele. Za poddodavatele se považuje též agentura práce, která pro provádění shora uvedených činností k dodavateli jako uživateli dočasně přidělila své zaměstnance. Jestliže subdodavatel použije dalšího subdodavatele, ručí za mzdu zaměstnanců ten dodavatel, který stojí přímo nad subdodavatelem, který mzdu svým zaměstnancům nevyplatil. Je-li však více subdodavatelů ve vertikálním řetězci, kromě tohoto přímého dodavatele ručí společně a nerozdílně rovněž dodavatel na nejvyšším stupni smluvního řetězce (zpravidla označovaný jako generální dodavatel). Zaměstnanec může svou výzvu o poskytnutí plnění za zaměstnavatele adresovat jednomu z těchto společně a nerozdílně odpovědných ručitelů podle svého výběru. O podání žádosti druhého ručitele informovat nemusí. Jestliže však ručitel na základě podané výzvy zaměstnanci plnění poskytne, ve smluvním řetězci o více poddodavatelích informuje rovněž dalšího ručitele.

Zaměstnavatel, který vystupuje jak subdodavatel, je podle § 279 odst. 1 písm. j) ZP povinen své zaměstnance, kteří se budou v pracovněprávním vztahu na zajišťování plnění podílet, informovat alespoň o skutečnostech uvedených v tomto ustanovení, tj. o osobách ručitelů a jejich změnách, včetně podmínek, lhůty a postupu pro uplatnění práva vůči ručiteli, a to před zahájením práce na smluvním plnění. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li u něj odborová organizace. Jestliže u něj působí odborová organizace, informuje o těchto skutečnostech odborovou organizaci a ta by měla následně poskytnout informaci zaměstnancům. Pokud by informace nebyla poskytnuta,

Nahrávám...
Nahrávám...