dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1009/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o správním vyhoštění

č. 1009/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o správním vyhoštění
k § 171 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v textu též „zákon o pobytu cizinců“)*)
Rozhodnutí o správním vyhoštění je podle § 171 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ze soudního přezkumu vyloučeno pouze tehdy, pokud cizinec pobýval neoprávněně na území České republiky nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště bezprostředně před zahájením řízení o vyhoštění, nikoli v tom případě, kdy před zahájením správního řízení byl již pobyt cizince legalizován.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2006, čj. 4 Azs 419/2005-65)
Věc: Viktoriya P. (Ruská federace) proti Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie o správní vyhoštění, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalobkyně pobývala na území České republiky na základě víza, jehož platnost skončila dne 7. 2. 2004. Od 8. 2. 2004 pak pobývala v České republice neoprávněně, a to až do 11. 7. 2004, kdy projevila úmysl požádat na území České republiky o azyl. Dne 11.7. 2004 jí bylo uděleno vstupní vízum opravňující ji k pobytu na území České republiky od 11. 7. 2004 do 20. 7. 2004.
Dne 19. 7. 2004 bylo s žalobkyní zahájeno správní řízení ve věci udělení správního vyhoštění z území České republiky, přičemž ještě téhož dne obdržela rozhodnutí o vyhoštění na dva roky z důvodu neoprávněného pobývání na území České republiky v době od 8.2.2004 do 11.7. 2004. Rozhodnutí vydala Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ostrava, odbor pátrání a kontroly pobytu Frýdek-Místek, na základě § 119 odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona o pobytu cizinců.
Žalobkyně podala vůči rozhodnutí o vyhoštění odvolání k žalovanému, který jej dne 15. 9. 2004 zamítl a potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze. V žalobě se mj. dovolávala nezákonnosti rozhodnutí orgánu I. stupně, neboť toto bylo vydáno v době platnosti vstupního víza (tj. v období od 11. 7. 2004 do 20. 7. 2004). Tato skutečnost je podle názoru žalobkyně v rozporu s § 3c odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, který brání tomu, aby po dobu, kdy je cizinec oprávněn k pobytu na území České republiky na základě vstupního víza, bylo možno mu ukončit pobyt na základě úředního rozhodnutí.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. 7. 2005 žalobu odmítl s konstatováním, že podle § 171 písm. c) zákona o pobytu cizinců jsou ze soudního přezkumu vyloučena rozhodnutí o správním vyhoštění, pokud se před zahájením řízení o tomto vyhoštění zdržoval cizinec na území nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště neoprávněně. Jelikož se žalobkyně v době od 8. 2. 2004 do 11. 7. 2004, tedy před zahájením správního řízení o vyhoštění, skutečně zdržovala na území České republiky neoprávněně, městský soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí žalovaného je z přezkoumání soudu vyloučeno. Podanou žalobu proto podle § 68 písm. e) s. ř. s. považoval za nepřípustnou a v souladu s
Nahrávám...
Nahrávám...