dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1045/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: rozsah napadení rozhodnutí krajského soudu

č. 1045/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: rozsah napadení rozhodnutí krajského soudu
k § 78 odst. 1, 7 a § 110 odst. 1 soudního řádu správního
Zrušil-li krajský soud rozhodnutí správního orgánu pro nezákonnost a pro vady řízení, k zákonnosti rozhodnutí krajského soudu postačuje, byl-li dán některý ze zákonných důvodů pro takové rozhodnutí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2005, čj. 1 Afs 20/2004-51)
Věc: Roman O. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o odvod neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu republiky, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 8. 10. 2001 zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu v Ústí nad Labem ze dne 1. 3. 2001, jímž správce dané žalobci uložil odvést do státního rozpočtu republiky neoprávněně použité prostředky státního rozpočtu republiky ve výši 38 651 Kč. Z odůvodnění rozhodnutí vyplynulo, že žalobce byl v roce 2000 příjemcem podpory od Ministerstva zemědělství podle nařízení vlády č. 344/1999 Sb.; o poskytnutí podpory byla sepsána smlouva, ve které byly stanoveny podmínky čerpání podpory. Při kontrole provedené finančním úřadem bylo zjištěno, že došlo k porušení smlouvy v části V bodu 1 písm. c), dle níž žadatel - příjemce podpory má ke dni podání žádosti vypořádány své splatné závazky vůči finančnímu úřadu. Bylo totiž zjištěno, že žalobce má závazek vůči finančnímu úřadu na druhu příjmu 375, a proto mu byl předepsán odvod neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu. Žalovaný neshledal důvodnou žalobcovu odvolací námitku, že pokuta uložená Policií ČR není splatným závazkem vůči finančnímu úřadu a s odkazem na příslušná ustanovení zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „daňový řád“), zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla), uzavřel, že finanční úřad spravuje, vybírá i vymáhá pokuty uložené policií a neuhrazené pokuty uložené policií jsou evidované na osobním daňovém účtu daňového subjektu a jsou nevyrovnaným závazkem vůči finančnímu úřadu.
Jestliže proto prokazatelně existoval závazek vůči finančnímu úřadu ke dni podání žádosti, došlo tím k porušení smlouvy o poskytnutí podpory a vznikla tím podle § 30 odst. 1 rozpočtových pravidel povinnost vrátit neoprávněně použité prostředky státního rozpočtu.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který rozsudkem ze dne 1. 3. 2004 napadené rozhodnutí žalovaného pro nezákonnost a vady řízení zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Nezákonnost rozhodnutí žalovaného soud shledal v porušení § 30 odst. 1 věty první rozpočtových pravidel a § 2 odst. 1 daňového řádu; soud dovodil, že povinnost odvodu neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu je spojena nikoliv s uvedením údaje nesprávného, ale údaje přímo nepravdivého, což předpokládá zavinění příjemce podpory ve formě úmyslu, a toho by se dopustil jen tehdy, jestliže by věděl, že údaj je nepochybně v rozporu s příslušnou objektivní skutečností. V ustanovení čl. V odst. 1 písm. c) však
Nahrávám...
Nahrávám...