dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1060/2007 Sb. NSS, Postavení Náboženské matice

č. 1060/2007 Sb. NSS
Postavení Náboženské matice
Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost
k § 8 a § 20 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákonů č. 103/1992 Sb., č. 239/1992 Sb. a č. 272/1996 Sb.
k § 76 odst. 2 soudního řádu správního
I. Náboženská matice je veřejným fondem s právní subjektivitou. Není organizační součástí římskokatolické církve, ani státním fondem. Jde o zvláštní samostatný subjekt, jehož účelem je správa části majetku římskokatolické církve a výnosů z něho, a to pro potřeby římskokatolické církve.
II. Do pravomoci Ministerstva kultury ani ministra kultury (srov. § 8 a § 20 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky) nespadá zrušení této Náboženské matice. Takovéto rozhodnutí je nicotné.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2006, čj. 5 A 35/2002-73)
Věc: a) Česká biskupská konference, b) Konference vyšších představených mužských řeholí, c) Konference vyšších představených ženských řeholí a d) Dozorčí rada Náboženské matice proti Ministerstvu kultury ve věci zrušení Náboženské matice.

Rozhodnutím ministra kultury ze dne 19. 2. 2002 bylo vysloveno, že Ministerstvo kultury jako ústřední orgán státní správy pro věci církví a náboženských společností podle čl. IV odst. 1 statutu Náboženské matice ze dne 9. 12. 1998, ve znění změn a doplňků ze dne 22. 6. 1999, zrušuje dnem 1. 3. 2002 Náboženskou matici. Dále bylo stanoveno, že Náboženská matice vstupuje do likvidace dnem 1. 3. 2002 s tím, že likvidace končí likvidací veškeré majetkové podstaty a dořešením pohledávek a závazků podle zmocnění likvidátora. Po provedení likvidace Náboženská matice „v likvidaci“ zaniká. Konečně byl tímto správním aktem ustanoven rovněž dnem 1. 3. 2002 likvidátor. V závěru pak bylo konstatováno, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2002.
Proti tomuto rozhodnutí podali žalobu žalobci a), b), c) (označení pod bodem 1 žaloby) a žalobce d) (označen pod bodem 2 žaloby). K otázce své aktivní legitimace uvedli, že zvláštní právní status Náboženské matice, kdy státem jmenovaný ředitel řídí právní subjekt, který má fungovat ve prospěch Římskokatolické církve, vede k tomu, že ministrem jmenovaný ředitel, který byl údajně k datu vydání napadeného rozhodnutí stejně z funkce odvolán, ani ministrem jmenovaný likvidátor nemají žádný zájem zpochybňovat rozhodnutí svého „chlebodárce“ a Římskokatolická církev není subjektem výslovně uvedeným jako oprávněný jednat za Náboženskou matici. Případnými rozhodnutími likvidátora je však dotčena majetková podstata Náboženské matice, která je určena pro financování Římskokatolické církve, a proto jsou orgány uvedené pod bodem 1 žaloby a zastupující Římskokatolickou církev v České republice aktivně legitimovány k podání této žaloby. Pokud by soud nepřipustil tuto žalobu z důvodu nedostatku aktivní legitimace žalobců, šlo by o denegatio iustitiae. Žalobu proti napadenému rozhodnutí za Náboženskou matici podává jako další žalobce poslední legitimní dozorčí rada Náboženské matice jako jediný orgán Náboženské matice nepodléhající přímému vlivu Ministerstva
Nahrávám...
Nahrávám...