dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1062/2007 Sb. NSS, Rozhlasové a televizní vysílání: rozsah povinnosti provozovatele převzatého vysílání

č. 1062/2007 Sb. NSS
Rozhlasové a televizní vysílání: rozsah povinnosti provozovatele převzatého vysílání
Správní trestání: rozsah volného uvážení
k § 54 a § 60 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů k § 78 odst. 2 soudního řádu správního
I. Z § 54 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, plyne oprávnění provozovatele převzatého vysílání vlastními technickými prostředky bez úplaty převzít programy provozovatele celoplošného vysílání. Provozovatel celoplošného vysílání ale nemá povinnost technicky zajistit přenos svých programů provozovatelům převzatého vysílání.
II. Jakkoliv má správní orgán při ukládání pokuty volnost správního uvážení, je vázán základními principy správního rozhodování, včetně povinnosti rozhodovat v obdobných případech obdobným způsobem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29- 6. 2005, čj. 8 As 5/2005-53)
Věc: Společnost s ručením omezeným S. proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání o uložení pokuty za správní delikt, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím ze dne 29. 7. 2003 uložila žalovaná žalobci podle § 60 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysílání“), pokutu ve výši 1 000 000 Kč. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že žalobce jako provozovatel převzatého vysílání v kabelovém systému nezajistil při vytváření nejnižší programové nabídky zařazení vysílání celoplošného programu stanice Prima TV. Neučinil tak přesto, že byl podle § 54 odst. 2 zákona o vysílání povinen zajistit, aby v nejnižší programové nabídce bylo zahrnuto zemské a nezakódované vysílání všech celoplošných provozovatelů vysílání ze zákona a všech celoplošných provozovatelů vysílání s licencí, včetně místního vysílání na sdílených kmitočtech s provozovatelem celoplošného vysílání s licencí kromě programů vysílaných pouze digitálně. Žalovaná dále uvedla, že zjistila na základě oznámení, že žalobce nezařazuje v některých lokalitách jižní Moravy program Prima TV do nejnižší programové nabídky.
Žalobce ve správním řízení namítal, že v místě, odkud je signál rozváděn, nelze přijímat televizní program Prima TV zemského nezakódovaného vysílače v dostatečné kvalitě; namísto něj distribuuje družicový zakódovaný digitální signál jako jedinou možnost. Žalovaná však dovodila, že technické obtíže žalobce nezbavují zákonné povinnosti. Z uvedeného důvodu uložila žalobci pokutu ve výši 1 000 000 Kč z možného rozmezí 5000 -2 500 000 Kč.
V žalobě podané u Městského soudu v Praze žalobce především vytknul, že v jeho případě byla sankcionována nemožná povinnost. V kritických lokalitách jsou kabelové televizní systémy žalobce propojeny do jednoho funkčního celku a rozhlasový a televizní signál je šířen optickými kabely z hlavní stanice v I. Oblast některých měst a obcí nebyla a není pokryta pozemním nekódovaným celoplošným vysíláním stanice Prima TV v kvalitě, která by umožnila použití signálu v souladu s právní a technickou normou pro televizní
Nahrávám...
Nahrávám...