dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1074/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: kompetenční výluka

č. 1074/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 46 odst. 1 písm. d), § 65 odst. 1 a § 70 písm. a) soudního řádu správního
Oznámení České správy sociálního zabezpečení o úpravě dávky důchodového pojištění v důsledku valorizace není rozhodnutím správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.; žalobu podanou proti němu tedy soud odmítne podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., ve spojení s § 70 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2006, čj. 3 Ads 80/2006-49)
Věc: JUDr. Alenka P. proti České správě sociálního zabezpečení o úpravu výplaty důchodu, o kasační stížnosti žalobkyně.

Česká správa sociálního zabezpečení oznámením ze dne 1. 1. 2005 žalobkyni vyrozuměla o úpravě vyplácených důchodů od lednové splátky roku 2005 v souladu s nařízením vlády č. 565/2004 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2005, tak, že žalobkyni měl po provedení nařízených exekučních srážek náležet k výplatě plný invalidní důchod ve výši 6908 Kč.
Městský soud v Praze žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 70 písm. a) soudního řádu správního, neboť žalobkyně se domáhala soudního přezkoumání úkonu správního orgánu, který není rozhodnutím. Oznámení o výplatě důchodu není součástí výroku rozhodnutí a svou povahou není rozhodnutím o zákonných nárocích ve věcech důchodového pojištění; je toliko informací pro pojištěnce o tom, jakým způsobem bude realizována výplata důchodu.
Proti usnesení městského soudu brojila žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížností, v níž mj. označila provádění srážek na plném invalidním důchodu za rozporné se záměrem valorizovat starobní a plné invalidní důchody, účelem čehož je zabezpečení určité skupiny obyvatelstva přiměřeně s pracujícími. Pokud správní soud věc odmítl toliko z důvodu chybějícího rozhodnutí, trvala stěžovatelka na tom, aby tato nečinnost správního orgánu byla odstraněna. Stěžovatelka poukazovala rovněž na fakt, že jedno z pravomocných rozhodnutí, na základě něhož byly prováděny srážky z důchodu, bylo
Nahrávám...
Nahrávám...