dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1188/2007 Sb. NSS, Daň z příjmů: sražení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti

č. 1188/2007 Sb. NSS
Daň z příjmů: sražení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
k § 38h odst. 1 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2000
k § 69 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 323/1993 Sb. a č. 255/1994 Sb. (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
Odpovědnost za sražení záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdanitelné mzdy ve smyslu § 38h odst. 1 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a za jejich odvedení správci daně nese výhradně plátce. Pokud plátce svou daňovou povinnost nesplní a srážku neprovede vůbec nebo ji provede v nesprávné výši, je tato povinnost postupem podle § 69 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, vymáhána přímo na něm. Správce daně přitom nemůže přihlížet k námitce plátce, že daň zaplatili přímo jednotliví poplatníci, neboť tato skutečnost nemá žádný vliv na splnění výše uvedené daňové povinnosti náležející výlučně plátci.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2006, čj. 9 Ca 231/2003-34)
Prejudikatura: srov. č. 818/2006 Sb. NSS a nález č. 145/2003 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 666/02).
Věc: Akciová společnost Z. proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu o daň z příjmů fyzických osob.

Finanční úřad pro Prahu 4 vydal dne 12. 12. 2002 platební výměr na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kterým žalobci předepsal k přímému placení daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 1999 ve výši 1 788 804 Kč. Dne 11. 12. 2002 tentýž správce daně vydal platební výměr na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, kterým žalobci předepsal k přímému placení daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2000 ve výši 73 920 Kč.
Proti uvedeným platebním výměrům podal žalobce odvolání, která žalovaný zamítl dne 21. 8. 2003. Svá rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že správce daně v rámci daňové kontroly žalobce zjistil, že žalobce uzavřel se členy svých statutárních orgánů mandátní smlouvy, na základě kterých byly některým členům představenstva a dozorčí rady společnosti vypláceny odměny za výkon funkce. Žalobce jako plátce daně ale nesrazil z těchto příjmů zálohu na daň ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) a § 38h zákona o daních z příjmů.
Proti těmto rozhodnutím žalovaného brojil žalobce žalobou, ve které zejména uvedl, že požádal správce daně při projednání zprávy o výsledku daňové kontroly o zohlednění toho, že všechny fyzické osoby, za které žalobce neodvedl zálohu na daň, zahrnuly příjmy přijaté od žalobce do svých daňových přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 1999 a 2000 a příslušnou daň z příjmů zaplatily svému místně příslušnému správci daně. Správce daně však odmítl tento návrh žalobce zohlednit a konstatoval, že předmětem daňové kontroly nebylo ověřování správnosti daňových přiznání jednotlivých fyzických osob. Žalobce předal správci daně originály prohlášení od jednotlivých poplatníků, kterých se zpráva o výsledku kontroly týkala, spolu s potvrzením stavu jejich osobních účtů, z nichž vyplývalo, že
Nahrávám...
Nahrávám...