dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1204/2007 Sb. NSS, Klamavá reklama

č. 1204/2007 Sb. NSS
Klamavá reklama
k § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2002 Sb. (v textu též „zákon o regulaci reklamy“)
k § 45 odst. 1 obchodního zákoníku
Klamavou reklamou [§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve spojení s § 45 odst. 1 obchodního zákoníku] je již samotné šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů; je nerozhodné, zda takový prospěch byl skutečně zjednán.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2004, čj. 9 Ca 66/2003-39)
Věc: Společnost s ručením omezeným E. proti Úřadu městské části Praha 1 o uložení pokuty.

Úřad městské části Praha 1 rozhodnutím ze dne 11. 12. 2002 uložil žalobci podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o regulaci reklamy pokutu ve výši 1 000 000 Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. c) téhož zákona, kterého se žalobce jakožto dodavatel dopustil tím, že zadal reklamu propagující elektrospotřebiče, jež je klamavá a tímto zákonem zakázaná. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný uvedl, že uvedená sankce se žalobci ukládá za zadání reklamy na vybrané elektrospotřebiče a související zboží nabízené v prodejnách, které žalobce provozuje. Předmětná reklama se objevila v měsíci září ve dvou variantách na billboardech rozmístěných v různých částech Prahy a obsahovala nabídku zboží za mimořádně nízké ceny. Podnět k zahájení správního řízení obdržel žalovaný z Rady pro reklamu, která se touto záležitostí začala zabývat na základě stížností soukromých osob.
Dotyční si stěžovali na nemožnost zakoupení inzerovaného lákavého zboží, jelikož v žádné prodejně, které se výhodná nabídka měla týkat, nebylo toto zboží vůbec k dostání. Při návštěvě obchodů byla stěžovatelům spolu s mnoha dalšími neuspokojenými zákazníky ihned nabídnuta jiná možnost nákupu, ovšem za ceny výrazně vyšší, než byly ceny uvedené na billboardech. Telefonickým průzkumem provedeným 9. 9. 2002 jeden ze stěžovatelů ověřil, že dané zboží není v prodejnách k dostání a není zřejmé, kdy a zda vůbec někdy bude.
Arbitrážní komise Rady pro reklamu dne 17. 9. 2002 vydala rozhodnutí, jímž byla uvedená reklama prohlášena za závadnou s odůvodněním, že se jedná o klamavou reklamu porušující Kodex reklamy.
Porušení zákona o regulaci reklamy spatřuje žalovaný v tom, že se žalobce stal zadavatelem klamavé reklamy, která je tímto zákonem zakázánu. Na klamavou reklamu lze usuzovat z charakteristiky takové reklamy uvedené v § 45 obchodního zákoníku. Aby se jednalo o klamavou reklamu, musí být splněny následující podmínky:
1. Šířené údaje musí být způsobilé vyvolat klamnou představu.
2. Vyvoláním klamné představy je zjednán vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.
3. Musí jít o jednání v hospodářské soutěži.
Ve vztahu k první podmínce žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že ceny inzerovaného zboží jsou mimořádně nízké a
Nahrávám...
Nahrávám...