dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1239/2007 Sb. NSS, Veřejné zdravotní pojištění: penále za nezaplacení pojistného po vyhlášení konkursu

č. 1239/2007 Sb. NSS
Veřejné zdravotní pojištění: penále za nezaplacení pojistného po vyhlášení konkursu
k § 16 odst. 6 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
k § 33 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákonů č. 94/1996 Sb. a č. 16/1998 Sb.*)
Ustanovení § 33 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, podle něhož (a contrario) penále za nezaplacení pojistného na veřejné zdravotní pojištění řádně a včas, pokud povinnost je zaplatit vznikla po prohlášení konkursu, je z uspokojení pohledávek vyloučeno, má jako speciální norma přednost před obecnou úpravou obsaženou v § 16 odst. 6 zákonu ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěni, podle něhož se pro účely zvláštních předpisů za dlužné pojistné považuje i dlužné penále.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 3. 2007, čj. 6Ads 19/2006-63)
Prejudikatura: srov. č. 1129/2007 Sb. NSS.
Věc: Mgr. Milan Ch., správce konkursní podstaty úpadce společnosti s ručením omezeným P., proti Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, o penále na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o kasační stížnosti žalobce.

Na úpadce byl dne 5. 2. 2002 prohlášen konkurs a žalovaná v důsledku kontroly vyčíslila nejprve za období od data prohlášení konkursu do 31. 3. 2002, posléze do 30. 6. 2004 za období od 5. 2. 2002 do 30. 6. 2004 (výměrem ze dne 29. 11. 2004) dlužné pojistné na zdravotní pojištění ve výši 301 615 Kč, dále předepsala (výměr ze dne 29. 11. 2004) rovněž povinnost zaplatit penále ve výši 111 784 Kč.
Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí orgánů I. i II. stupně, přičemž jeho stěžejní žalobní námitky směřovaly vůči možnosti dostat se do prodlení s placením veřejnoprávní povinnosti, jakou je úhrada pojistného na zdravotní pojištění, v době po prohlášení konkursu, a proti možnosti předepsat v důsledku opožděné či nerealizované platby penále, to vše s argumentací vztahující se k úpravě obsažené v § 31 odst. 1 a § 33 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1991 Sb. Z této úpravy žalobce dovozoval, že se s placením pojistného na zdravotní pojištění po prohlášení konkursu nikdy nemůže dostat do prodlení (neboť zákon stanoví, že je možné tuto pohledávku uspokojit „kdykoliv“ v průběhu konkursního řízení), a z toho plynoucí další závěr, že penále z takto dlužného pojistného nemůže vůbec vzniknout (nenastává-li prodlení), a pokud snad ano, pak jde o pohledávku vyloučenou z uspokojení podle § 33 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1991 Sb.
Městský soud v Praze žalobu dne 9. 12. 2005 zamítl s tím, že odůvodnil postavení žalobce jako toho, jenž v důsledku přechodu práv a povinností podle § 14a odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb. vykonává i povinnosti zaměstnavatele, tedy i povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění, a to ve výši a lhůtách stanovených veřejnoprávními předpisy (§5 zákona č. 592/1992 Sb.), a to jak tu část, kterou hradí za své zaměstnance, tak i část, kterou je povinen hradit zaměstnanec. Podle § 31 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. je pohledávkou za podstatou, pokud vzniklo po prohlášení konkursu, mimo
Nahrávám...
Nahrávám...