dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1385/2007 Sb. NSS, Shromažďovací právo: přiměřenost zákazu shromáždění

č. 1385/2007 Sb. NSS
Shromažďovací právo: přiměřenost zákazu shromáždění
Řízení před soudem: lhůta pro vydání rozhodnutí
k čl. 19 Listiny základních práv a svobod
k čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky, ve znění ústavního zákona č. 395/2001 Sb.
k § 10 odst. 3 a § 11 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 259/2002 Sb.
k § 51 soudního řádu správního
I. Zakázat shromáždění pro nepřiměřenost důsledků jím vyvolaných v dopravě a v zásobování ve smyslu § 10 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, a čl. 19 odst. 2 Listiny základních práv a svobod lze pouze tehdy, je-li omezení dopravy či zásobování shledáno ve velké intenzitě; musí být tedy tak výrazné, aby bylo způsobilé vyvolat závažný rozpor se zájmem obyvatelstva. Musí se proto jednat o omezení dopravy na důležitém místě, po delší dobu a ve větším rozsahu. Skutečnost, že budou shromážděním dotčena práva mnohonásobně více lidí, než bude počet účastníků, nemusí sama o sobě být ještě nutně důvodem k zakázání shromáždění, pokud nenastane narušení dopravy velké intenzity.
II. Soud nemůže ve svém rozhodnutí konstatovat nesoulad mezi zákony (zde soudní řád správní a zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím) a nechat tuto otázku dále bez povšimnutí, naopak musí se s tímto konstatovaným rozporem řádně vypořádat. Pokud by soud dospěl k závěru, že zákon, jehož by mělo být při řešení použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, je povinen v souladu s čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky předložit věc Ústavnímu soudu.
III. Ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, obsahuje právní normu speciální vůči právní normě obsažené v soudním řádu správním (§ 51 s. ř. s.), a proto je nutno ho přednostně uplatnit. Soud proto musí dodržet třídenní lhůtu stanovenou mu zákonem, v níž je speciální pravidlo chování obsaženo. Ústavní právo dle čl. 19 odst. 1 Listiny základních práv a svobod pokojně se shromažďovat je konkretizováno zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím; pokud by nebylo rozhodnuto o opravném prostředku v souladu s požadavkem rychlosti soudního rozhodnutí stanoveným tímto zákonem, došlo by k porušení tohoto práva.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 9. 2007, čj. 5 As 26/2007-86)
Prejudikatura: srov. č. 1235/2007 Sb. NSS a č. 1297/2007 Sb. NSS; rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 29. 6. 2006 ve věci Öllinger proti Rakousku, č. 76900/01*) a rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 3. 5. 2007 ve věci Bączkowski a další proti Polsku, č. 1543/06**).
Věc: Jan M. proti Magistrátu hlavního města Prahy o zákaz veřejného shromáždění, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 24. 1. 2007 zakázal shromáždění - průvod, který se podle oznámení svolavatele (žalobce) měl konat v Praze dne 29. 1. 2007. Žalovaný při vydání zamítavého rozhodnutí vycházel z vyjádření Odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy a Odboru dopravy a životního prostředí Městské části Praha 2, na jejichž základě dospěl k závěru, že jsou naplněny zákonné podmínky pro zákaz shromáždění. Žalovaný dále ve svém rozhodnutí uvedl, že se shromáždění má konat na místě, kde by účastníkům
Nahrávám...
Nahrávám...