dnes je 18.7.2024

Input:

č. 27/2003 Sb. NSS, Řízení před soudem: zásada perpetuatio fori

č. 27/2003 Sb. NSS
Řízení před soudem: zásada perpetuatio fori
k § 7 a § 129 soudního řádu správního
Zásada trvání místní příslušnosti soudu (perpetuatio fori) se jako obecná právní zásada užije i ve správním soudnictví. Jejímu užití nebrání skutečnost, že není výslovně vyjádřena v ustanoveních § 7 a § 129 a násl. s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12.6.2003, čj. Nad 52/2003-28)
Věc: Ing. František P. v L. proti České správě sociálního zabezpečení o úhradě dlužného penále na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve sporu o místní příslušnost soudu.

Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště Ústí nad Labem, dne 2. 8. 2001 zamítla odvolání žalobce proti rozhodnutím Okresní správy sociálního zabezpečení v Ústí nad Labem a napadená rozhodnutí potvrdila. Žalobce podal dne 30.8. 2001 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem návrh na přezkoumání označeného rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení. Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 7. 9. 2001 věc postoupil Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému podle § 25Od odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 2501 odst. 2 o. s. ř. ve znění k 31.12. 2002. Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. 2. 2003 věc postoupil Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Tento postup odůvodnil poukazem na ustanovení § 129 odst. 2 s. ř. s. a § 7 odst. 4 s. ř. s.
Dne 3. 6. 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem předložil spis k rozhodnutí o místní příslušnosti podle § 7 odst. 6 věty druhé s. ř. s. Nejvyššímu správnímu soudu, neboť měl za to, že pro určení věcné a místní příslušnosti soudu jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. V průběhu řízení v této věci byla dána místní příslušnost Městského soudu v Praze, a to pro celé řízení v uvedené věci až do jejího skončení.
Nejvyšší správní soud podle § 7 odst. 6 věty druhé s. ř. s. rozhodl, že k řízení je příslušný Městský soud v Praze.
Z odůvodnění:
Pro posouzení nesouhlasu Krajského soudu v Ústí nad Labem s postoupením věci Městským soudem v Praze je rozhodující, že v daném případě bylo řízení u Krajského soudu v Ústí nad Labem zahájeno na základě opravného prostředku dle části páté hlavy třetí občanského soudního řádu, podaného proti
Nahrávám...
Nahrávám...