dnes je 15.6.2024

Input:

č. 33/2003 Sb. NSS, Důchodové pojištění: posuzování zdravotního stavu

č. 33/2003 Sb. NSS
Důchodové pojištění: posuzování zdravotního stavu
k § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném od 1.1.1998
k § 3 odst. 1 vyhlášky č. 182/1991 Sb.,kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 28/1993 Sb. a vyhlášky č. 139/1998 Sb.
I. Ministerstvo práce a sociálních věcí posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely přezkumného řízení soudního ve věcech důchodového pojištění; za tím účelem zřizuje jako své orgány posudkové komise (§ 4 odst. 2 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).
II. Sama skutečnost, že posudková komise je orgánem Ministerstva práce a sociálních věcí, není důvodem k pochybnostem o objektivitě jejích závěrů; ta má být garantována složením posudkových komisí předepsaným § 3 odst. 1 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, podle níž jsou členy posudkových komisí nejen posudkoví lékaři a tajemníci z řad pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i odborní lékaři jednotlivých klinických oborů, tedy osoby odlišné od pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5.2003, čj. 5 Ads 4/2003-35)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu č. 72/1995 Sb. ÚS
Věc: Milan B. v Č. proti České správě sociálního zabezpečení o odnětí částečného invalidního důchodu, o kasační stížnosti žalobce.

Česká správa sociálního zabezpečení dne 19. 9. 2001 rozhodla o odnětí částečného invalidního důchodu žalobci. Krajský soud v Ústí nad Labem její rozhodnutí potvrdil rozsudkem ze dne 3. 10. 2002. Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce odvolání, o němž Vrchní soud v Praze nerozhodl do 31. 12. 2002, a řízení bylo proto podle § 129 odst. 3 s. ř. s. zastaveno dnem nabytí účinnosti soudního řádu správního. Žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem podal kasační stížnost, jíž se domáhal zrušení tohoto rozhodnutí a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení, v němž by byl krajský soud Nejvyšším správním soudem zavázán k ustanovení znalce z oboru zdravotnictví.
Stěžovatel především namítal, že Krajský soud v Ústí nad Labem ve svém rozhodnutí vycházel ze závěru posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, ačkoliv podle § 3 odst. 3 zák. ČNR č. 582/1991 Sb. je Ministerstvo práce a sociálních věcí přímým nadřízeným orgánem ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení, tj. k žalované. Za situace, kdy žalovanou stranou soudního sporu je Česká správa sociálního zabezpečení a soud si zajistil vypracování odborného stanoviska od orgánu, který se nachází na stejném úseku státní správy, lze mít důvodné pochyby o objektivitě výsledného materiálu, stěžejního pro spravedlivé rozhodnutí soudu. Protože stěžovatel subjektivně nepociťoval žádné zlepšení svého zdravotního stavu od doby přiznání částečného invalidního důchodu, měl s ohledem na shora uvedené za to, že lékařské vyšetření a posudkové zhodnocení
Nahrávám...
Nahrávám...