dnes je 21.9.2020

Input:

§ 337 ZP Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem

14.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.337
§ 337 ZP Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES

  • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění

    • § 6 odst. 2 – definice uznávaného elektronického podpisu

    • § 9 odst. 2 – definice uznávané elektronické pečetě

Komentář

Zákoník práce vychází z toho, že písemnost určenou zaměstnavateli doručuje zaměstnanec zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Pokud o to zaměstnanec požádá (a v případech týkajících se zejména rozvázání pracovního poměru je to záhodno), je zaměstnavatel povinen mu doručení písemnosti písemně potvrdit. Dle ustanovení § 337 odst. 3 ZP je doručení písemnosti určené zaměstnavateli splněno, jakmile ji zaměstnavatel převzal.

Odmítnutí převzetí

Zákoník práce se v tomto případě „neobtěžuje” rozborem toho, co se stane v případě, že zaměstnavatel přijetí písemnosti odmítne. Je ale nabíledni, že i tímto okamžikem musí být písemnost zaměstnance považována za doručenou.

Doručování elektronickou cestou

Co je v zákoníku práce ve vztahu k doručování zaměstnancem zaměstnavateli upraveno naopak velice podrobně (ačkoliv tímto způsobem bude ze strany zaměstnance doručováno minimálně), je doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. O uznávaném elektronickém podpisu, podmínkách a účincích doručení platí to, co je popsáno v komentáři k § 335 ZP u doručování elektronickou cestou zaměstnanci.

Zákoník práce zmiňuje nicméně v této souvislosti též možnost zaměstnavatele potvrdit zaměstnanci převzetí písemnosti v elektronické podobě datovou zprávou zapečetěnou uznávanou elektronickou pečetí. Elektronická pečeť je právním předpisem EU definována jako „data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena s cílem zaručit jejich původ a integritu”. Parametr uznávané elektronické pečetě spatřuje český zákon v tom, že jde o zaručenou elektronickou pečeť založenou na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť nebo o kvalifikovanou elektronickou pečeť. Platí přitom téměř shodné podmínky, jak byly zmíněny pro zaručený (kvalifikovaný) elektronický podpis v komentáři k ustanovení § 335 ZP.

O doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se zákoník práce v této souvislosti vůbec nezmiňuje. Jak ale vyplývá ze soudní judikatury, písemnost je v tomto případě zaměstnavateli doručena, jakmile se dostala do sféry jeho dispozice a měl tedy možnost seznámit se s jejím obsahem. Neplatí analogie uplynutí úložní lhůty 10 pracovních dnů ve smyslu ustanovení § 336 odst. 4 ZP při doručování písemností zaměstnanci.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2007

Na rozdíl od předchozího zákoníku práce, který doručování písemností od zaměstnance směrem k zaměstnavateli neupravoval vůbec, zákoník práce účinný od 1. 1. 2007 se této oblasti již věnuje, a to v ustanovení § 337. Bohužel, ani tato právní úprava není zcela dostačující.

Od 1. 7. 2012

Změnou zákona o elektronickém podpisu došlo ke změně zákoníku práce (novela publikovaná ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2012). Elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu byl jako pojem nahrazen uznávaným elektronickým podpisem. a elektronická značka založená na kvalifikovaném systémovém certifikátu pak