dnes je 20.6.2024

Input:

č. 380/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: ustanovení opatrovníka žalobci neznámého pobytu

č. 380/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: ustanovení opatrovníka žalobci neznámého pobytu
k § 33 zákona č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu), ve znění zákonů č. 2/2002 Sb., č. 217/2002 Sb. a č. 519/2002 Sb.
k § 29 odst. 3 občanského soudního řádu
I v případě zastavení řízení podle ustanovení § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, je třeba žalobci neznámého pobytu ustanovit opatrovníka. Rozhodnutí podle tohoto ustanovení není jiným opatřením ve smyslu § 29 odst. 3 o. s. ř.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2004, čj. 2 Azs 233/2004-32)
Věc: Yaroslav M. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o azyl, o kasační stížnosti žalobce.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 1. 3. 2004 zastavil řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 9. 2003, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná. Krajský soud dospěl k závěru, že nelze zjistit místo pobytu žalobce s tím, že tato skutečnost brání nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí věci, a jsou tedy dány důvody (podmínky) k postupu podle ustanovení § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Dále soud dovodil, že „tento speciální způsob řízení“ je jiným opatřením ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 občanského soudního řádu, a žalobci proto nebyl ustanoven opatrovník. Usnesení zřejmě bylo doručeno pouze žalovanému.
Kasační stížností ze dne 21. 4. 2004, doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 22. 4. 2004, se žalobce domáhal zrušení usnesení.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.
Z odůvodnění:
Žalobce v podané kasační stížnosti uvedl, že usnesení mu bylo „doručeno dne 9. 4. 2004 prostřednictvím pobytového střediska Seč, když plnil svou povinnost a nahlašoval novou adresu pobytu“. To však nelze považovat za řádné doručení již z toho důvodu, že
Nahrávám...
Nahrávám...