dnes je 20.6.2024

Input:

č. 475/2005 Sb. NSS, Kolaudační řízení: překážka věci pravomocně rozhodnuté; zkoumání nicotnosti

č. 475/2005 Sb. NSS
Kolaudační řízení: překážka věci pravomocně rozhodnuté; zkoumání nicotnosti
k § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k části čtvrté vládního nařízení č. 8/1956 Sb., o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich užívání a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání), ve znění nařízení vlády č. 34/1958 Sb.
k § 76 odst. 2 soudního řádu správního
Překážku věci pravomocně rozhodnuté ve vztahu k zahájení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí (§ 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona) tvoří i rozhodnutí obsahující povolení k trvalému užívání stavby, vydané podle části čtvrté vládního nařízení č. 8/1956 Sb., o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich užívání a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání).
V řízení o žalobě proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu, která již byla zkolaudována, soud pouze zjišťuje, zda již vydané rozhodnutí netrpí vadami, které by mohly způsobit jeho nicotnost (neexistenci, nulitu).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 11. 2004, čj. 52 Ca 21/2004-64)
Věc: František Š. v S. proti Krajskému úřadu Pardubického kraje o kolaudační rozhodnutí.

Městský úřad v Lanškrouně rozhodnutím ze dne 4. 11. 2003 zamítl návrh žalobce na vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu domu na stavební parcele č. 430 v katastrálním území C. (dále jen „stavba“).
Krajský úřad Pardubického kraje žalobou napadeným rozhodnutím zamítl odvolání žalobce, rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil a současně jej změnil tak, že v záhlaví doplnil označení účastníků řízení údajem o žalobci. Stejně jako správní orgán I. stupně vyšel i žalovaný ze skutečnosti, že na stavbu již vydal kolaudační rozhodnutí bývalý Okresní národní výbor v Ústí nad Orlicí dne 27. 6. 1975, a to v řízení, jehož jediným účastníkem bylo Okresní výstavbové družstvo v Ústí nad Orlicí.
Žalobce v žalobě zpochybňoval platnost kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační rozhodnutí bylo označeno pouze jako „KONCEPT“; nelze jej považovat za pravomocné a platné, jelikož podle stavebních a správních předpisů platných v době jeho vydání jej nebylo možné vydat za stavu osvědčeného zápisem z kolaudačního řízení stavby ze dne 18. 12. 1974, podle něhož účastníci kolaudačního řízení konstatovali, že stavba nebyla řádně dokončena, a dokončena není ani dnes. Vzhledem k tomu, že investor Okresní výstavbové družstvo v Ústí nad Orlicí stavbu nepřevzal, pročež nebyl o odevzdání a převzetí věci pořízen zápis podle § 3 a § 10 vládního nařízení č. 8/1956 Sb., nebyl Okresní národní výbor v Ústí nad Orlicí oprávněn vydat kolaudační rozhodnutí. Okresní národní výbor v Ústí nad Orlicí překročil svoji pravomoc a vydal „doklad“ nicotný.
Krajský soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
S právním názorem žalobce se soud nemohl ztotožnit. Předně je nutné zdůraznit, že institut „neplatnosti“ je užíván v právu soukromém a nelze jej aplikovat při hodnocení rozhodnutí správních orgánů jako vrchnostenských aktů veřejné správy. Ve správním právu na rozdíl od jiných
Nahrávám...
Nahrávám...