dnes je 5.2.2023

Input:

č. 738/2006 Sb. NSS; Řízení před soudem: důvody kasační stížnosti

č. 738/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: důvody kasační stížnosti
k § 46 odst. 1 písm. b), § 103 a § 104 odst. 4 soudního řádu správního
Kasační stížnost napadající rozhodnutí soudu o odmítnutí žaloby pro opožděnost [ § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.], která je odůvodněna tvrzenými nedostatky správního řízení o udělení azylu vztahujícími se ke skutkovým zjištěním správního orgánu, je nepřípustná podle § 104 odst. 4 s. ř. s., neboť byly uplatněny jen jiné důvody, než které připouští § 103 odst. 1 s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2003, čj. 6 Azs 44/2003-31)
Prejudikatura: srov. č. 625/2005 Sb. NSS.
Věc: Van N. (Vietnamská socialistická republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 9. 6. 2003 vyslovil, že se žalobci neuděluje azyl. Žalobce proti tomuto rozhodnutí podal žalobu; tuto žalobu věcně a místně příslušný krajský soud odmítl pro její opožděné podání.
Žalobce (stěžovatel) ve včas podané kasační stížnosti zopakoval doslovně námitky, které byly obsahem žaloby, že totiž správní orgán se nezabýval faktickými a reálnými okolnostmi panujícími v zemi původu žadatele o azyl, nezkoumal možný postih osob navrátivších se ze zahraničí do Vietnamské socialistické republiky, a tím tedy nepřezkoumal všechny důvody a okolnosti nutné k posouzení věci jako celku, a napadl zastaralost zdrojů, z nichž čerpal žalovaný správní orgán (informace Ministerstva zahraničních věcí, databáze ČTK a zprávy Ministerstva zahraničních věcí USA z let 2000 a 2001), s poukazem na nárůst vykonaných absolutních trestů ve Vietnamské socialistické republice, a to i za majetkové trestné činy. Současně stěžovatel požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle § 107 s. ř. s.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost pro nepřípustnost odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 102 s. ř. s. je kasační stížnost opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Podle § 103 odst. 1 s. ř. s. je možno kasační stížnost podat pouze z vymezených důvodů, přičemž důvod, o který se kasační stížnost opírá, musí stěžovatel v kasační stížnosti uvést (§ 106 s. ř. s.). Z podstaty věci (jde o návrh na zrušení pravomocného rozhodnutí soudu) vyplývá, že důvody kasační stížnosti směřují vůči postupu soudu: stěžovatel tak může napadat nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní
Nahrávám...
Nahrávám...