dnes je 23.5.2024

Input:

č. 756/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: podjatost soudce

č. 756/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: podjatost soudce
k § 8 odst. 1 soudního řádu správního
Poučení, kterého se žalobkyni soudem dostalo v souvislosti se zasláním posudku Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, o tom, že „pokud vzhledem k závěru posudku Posudkové komise MPSV ČR na žalobě netrvá, nechť sdělí, že žalobu proti žalované České správě sociálního zabezpečení bere zpět“, nelze považovat za důvod k pochybnosti o nepodjatosti soudce, který věc projednává a rozhoduje (§ 8 odst. 1 s. ř. s.). Z uvedeného poučení nevyplývá, že žalobkyně vzhledem k posouzení obsaženému v posudku nemá trvat na žalobě proti napadenému rozhodnutí.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2003, čj. Nao 18/2003-36)
Věc: Květoslava J. proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o návrhu na vyloučení soudce pro podjatost.

Ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 19 Ca 75/2002 byla předmětem řízení žaloba žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 21. 2. 2002, jímž byla zamítnuta žádost žalobkyně o plný invalidní důchod. Podáním ze dne 10. 2. 2003, doplněným na výzvu soudu podáním ze dne 21. 2. 2003, vznesla žalobkyně námitku podjatosti soudkyně JUDr. Bohuslavy Drahošové, která uvedenou věc projednávala. Důvod podjatosti spatřovala žalobkyně v poměru této soudkyně k projednávané věci. Žalobkyně poukazovala na to, že jí dosud nikdo nesdělil, proč došlo ke změně i soudců určených k rozhodování v této věci, a připomněla, že dopisem ze dne 11. 3. 2002 byli k rozhodování určeni soudci JUDr. Jaroš a JUDr. Tušlová. Poměr i k věci JUDr. Bohuslavy Drahošové spatřovala žalobkyně zejména v tom, že je soudkyně ovlivněna posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí i (MPSV) ze dne 21. 2. 2003. Uvedenou skutečnost dovozovala žalobkyně z dopisu této soudkyně ze dne 3. 2. 2003, z něhož podle žalobkyně vyplývá, že má vzít žalobu zpět. Podle žalobkyně se soudkyně JUDr. Drahošová uvedeným postupem dopustila porušení § 132 o. s. ř. Žalobkyně dále zpochybňovala závěry posudku posudkové komise MPSV a vznesla námitku podjatosti MUDr. K., člena této komise.
K námitce podjatosti se soudkyně JUDr. Bohuslava Drahošová vyjádřila tak, že k projednávané věci ani k účastníkům řízení nemá žádný vztah a nejsou jí známy žádné skutečnosti, které by ji z projednávání a rozhodování vylučovaly. Dále uvedla, že spis byl přidělen k vyřízení JUDr. Jarošovi a po jeho odchodu do důchodu se dodatkem k rozvrhu práce stala zákonným soudcem pro vyřízení této věci ona. Jednání, které bylo nařízeno na 4. 3. 2003, bylo odročeno z důvodu námitky podjatosti vznesené žalobkyní jednak vůči osobě soudce, který věc vyřizuje, a jednak vůči členu posudkové komise MPSV MUDr. K.
V posuzované věci je nutno postupovat podle soudního řádu správního. Podle ustanovení § 129 odst. 2 s. ř. s., věty první před středníkem, se řízení o opravných prostředcích podaných přede dnem účinnosti tohoto zákona, o nichž soud
Nahrávám...
Nahrávám...