dnes je 23.5.2024

Input:

č. 809/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: kompetenční výluka

č. 809/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 70 písm. d) soudního řádu správního
k § 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Je-li sporné, zda se na rozhodnutí správního orgánu vztahuje kompetenční výluka ve smyslu § 70 s. ř. s. [zde: § 70 písm. d) s. ř. s. ohledně rozhodnutí o uložení opatření k nápravě podle § 42 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona], je zapotřebí zvolit výklad maximálně dbající zachování práva na přístup k soudu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2005, čj. 3 As 28/2005-89)
Věc: Akciová společnost S. proti Ministerstvu životního prostředí o uložení nápravných opatření, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 30. 9. 2003 změnil rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 9. 3. 2003 tak, že žalobci uložil opatření k nápravě (1. provést hydrogeologickým průzkumem vymezení ohniska znečištění, které vzniklo při rekonstrukci kanalizačního systému, a ověření znečištění podzemních vod v prostoru stáčení železničních cisteren a předložit o tom závěrečnou zprávu, 2. čerpáním podzemní vody v objektu SA-10 maximálně omezit šíření znečištění z prostoru odtěženého ložiska znečištění, 3. zpracovat aktualizaci analýzy rizik, plynoucích ze znečištění podzemních vod v areálu žalobce, včetně posouzení účinnosti čerpání vody z objektu SA-10 a návrhu opatření k zamezení odtoku kontaminovaných vod na přilehlé pozemky, 4. ověřit těsnost havarijní jímky úložiště kapalných hnojiv odčerpáváním vody z čerpací jímky u míchacího zařízení).
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 12. 2004 byla žaloba proti tomuto rozhodnutí odmítnuta. Dle názoru tohoto soudu správní orgány v rozhodnutí posuzovaly účinnost dříve uložených technických opatření a ukládaly nová technická opatření; šlo tedy o ryze technickou otázku. Soud proto dospěl k závěru, že se na rozhodnutí vztahuje kompetenční výluka podle § 70 písm. d) s. ř. s., podle něhož jsou ze soudního přezkumu vyloučeny úkony správního orgánu, jejichž vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob nebo technického stavu věcí, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání, zaměstnání nebo podnikatelské, popřípadě jiné hospodářské činnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
Žalobce (stěžovatel) usnesení Městského soudu v Praze napadl kasační stížností. Tvrdil, že nebyl důvod k odmítnutí žaloby. Vedle toho vznášel námitky i proti rozhodnutí žalovaného správního orgánu.
Nejvyšší správní soud
Nahrávám...
Nahrávám...