dnes je 15.6.2024

Input:

č. 983/2006 Sb. NSS, Ochrana před nezákonným zásahem

č. 983/2006 Sb. NSS
Ochrana před nezákonným zásahem
k § 82 a § 85 soudního řádu správního
I. Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu je podle § 85 s. ř. s. nepřípustná, pokud žalobce nevyužil možnosti ochrany či nápravy stavu pomocí právních prostředků, které mu právní řád poskytuje (zde: podání rozkladu); přitom není rozhodující, zda žalobce subjektivně považuje právní prostředky, jimiž se může domáhat ochrany či nápravy stavu, za efektivní či nikoliv.
II. Odmítá-li soud žalobu pro chybějící podmínky řízení, nemůže současně věcně zamítnout návrh na předběžné opatření ve věci: nerozhodl-li o něm totiž již dříve, sdílí takový návrh procesní osud věci hlavní.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 12. 2004, čj. 3 As 52/2003-278)
Věc: Společnost s ručením omezeným M. proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu a o nařízení předběžného opatření, o kasační stížnosti žalobce, za účasti společností Č, R., V. a M. jakožto osob zúčastněných na řízení.

Žalovaný rozhodnutím zrušil jím dříve vydaná předběžná opatření, jimiž uložil povinnost společnostem Č., R., V. a M. (v soudním řízení osoby zúčastněné na řízení) ve prospěch žalobce.
Žalobce podal ve věci žalobu, kterou se domáhal ochrany před nezákonným zásahem a vydání zákazu žalovanému pokračovat v porušování práv žalobce jako účastníka správního řízení. Tuto žalobu Krajský soud v Brně usnesením odmítl. Týmž usnesením krajský soud zamítl návrh na vydání předběžného opatření, kterým by žalovanému bylo uloženo oznámit žalobci čtyři rozhodnutí vydaná dne 27. 1. 2003, a zamítl další návrh na vydání předběžného opatření, kterým by žalovanému bylo uloženo odstranit doložky právní moci a vykonatelnosti vyznačené na týchž správních rozhodnutích.
Proti usnesení krajského soudu podal žalobce kasační stížnost.
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost proti výroku o odmítnutí žaloby (výrok I usnesení krajského soudu) a proti výroku o nákladech řízení (výrok IV). Usnesení krajského soudu zrušil v zamítavých výrocích II (návrh na předběžné opatření, jímž by byla správnímu orgánu uložena povinnost oznámit vydané rozhodnutí žalobci) a III (návrh na předběžné opatření, jímž by bylo uložit odstranit doložky právní moci a vykonatelnosti); o obou těchto návrzích na předběžná opatření rozhodl současně Nejvyšší správní soud za použití § 110 odst. 1 s. ř. s. tak, že návrhy na předběžná opatření odmítl.
Z odůvodnění:
V odůvodnění napadeného usnesení krajský soud uvedl, že jednou z podmínek řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu je, že žalobce se ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu nemohl bránit jinými právními prostředky. Tato podmínka splněna nebyla. Sporná otázka, zda žalobci měla být správní rozhodnutí o zrušení předběžných opatření doručena s účinky vyplývajícími z § 51 odst. 1 správního řádu, měla být dána k posouzení nikoliv soudu, ale orgánu, který je žalovanému instančně nadřízen. Žalobce tak mohl a měl tato rozhodnutí napadnout řádným opravným prostředkem (rozkladem) s poukazem na popření svých práv jako účastníka řízení. Žalobci byly
Nahrávám...
Nahrávám...