dnes je 20.9.2021

Input:

Cesty do zahraničí a následný výkon práce v době covidové

22.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.15.01
Cesty do zahraničí a následný výkon práce v době covidové

JUDr. Věra Bognárová

Epidemie onemocnění COVID-19 v České republice po určitou dobu ustupovala, s přicházejícími prázdninami, čerpáním dovolené i s uvolněním některých omezujících opatření a s tím souvisejícími častějšími kontakty mezi lidmi začala opět nabírat sílu. Na tuto mimořádnou situaci reagují i postupně vydávaná opatření ministerstva zdravotnictví. Jsou zpravidla krátkodobého rázu a často se mění či aktualizují s ohledem na vývoj epidemiologické situace. Obecně smyslem přijatých opatření v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 je odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel České republiky.

Mezi jinými byla přijata opatření omezující vstup osob z rizikových oblastí, které mohou onemocnění dále šířit. Opatření se zpravidla vztahují na všechny osoby obecně, nařizují jim povinnost něco učinit, případně povinnost něčeho se zdržet. Ochranné opatření MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN ze dne 8. července 2021 ukládá mimo jiné povinnosti také zaměstnancům a zaměstnavatelům, a to právě v souvislosti s cestami mimo území České republiky, nejčastěji při trávení dovolené.

POZOR NA PŘIJÍMANÉ ZMĚNY OCHRANNÝCH OPATŘENÍ

Ochranná opatření či sdělení ministerstva zdravotnictví jsou uveřejňována ve Sbírce zákonů. Jak plyne z jejich zdůvodnění, jsou přechodného a krátkodobého rázu, protože reagují na konkrétní situaci v době jejich vydání. Při změně vývoje epidemiologické situace, ať směrem ke zlepšení či zhoršení, budou ochranná opatření s určitostí aktualizována, měněna nebo zrušena a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů budou upravovány, možná i zrušeny, zlepší-li se situace, ale možná i zpřísněny, pokud dojde k navyšování počtu nemocných. Je proto potřebné sledovat aktuální vývoj a reagovat na případné změny podle aktuálně platných ochranných opatření.

Osoby mohou využít k zajištění své informovanosti buď jednotlivé zastupitelské úřady ČR v zahraničí či speciální informační linky, zejména informační linku ministerstva vnitra (OAMP)12 zřízenou speciálně pro účely cestování.

Přehled povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů je zpracován na základě těchto aktuálně vydaných ochranných opatření:

  • Ochranné opatření MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN ze dne 8. července 2021 k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 (stanoví mimo jiné povinnosti zaměstnancům a zaměstnavatelům). Toto ochranné opatření s účinností od 9. července 2021 od 00:00 hod. nahrazuje Ochranné opatření MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN ze dne 29. června 2021, které bylo s účinností ode dne 9. července 2021 od 00:00 hod. zrušeno.

  • Sdělení MZDR 20599/2020-98/MIN/KAN ze dne 9. července 2021, kterým se s účinností ode dne 12. července 2021 od 00:00 hod. vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. Pro nově uložené povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů má toto sdělení význam v tom, že se povinnosti liší podle toho, ze které země se zaměstnanec vrací a také do jakého rizika nákazy onemocněním COVID-19 je země (aktuálně) zařazena. Toto sdělení se bude bezpochyby průběžně upravovat a měnit právě podle změny epidemiologické situace v jednotlivých zemích.

Pravidla čerpání dovolené podle zákoníku práce se ochrannými opatřeními ministerstva zdravotnictví nemění.

Platí proto, že:

  • oprávnění určit čerpání dovolené za podmínek upravených v § 217 a 218 ZP má především zaměstnavatel, zaměstnavateli je dokonce uložena povinnost dovolenou v rozsahu a za podmínek stanovených zákoníkem práce zaměstnancům určovat;

  • zaměstnanec nemá obecně právo ani povinnost si dovolenou určovat, má ale právo si dovolenou za předchozí kalendářní rok sám určit, pokud mu ji zaměstnavatel neurčil ani do 30. 6. následujícího kalendářního roku;

  • dovolená je dobou odpočinku, zaměstnavatel proto nemůže zaměstnanci určovat, co má v době dovolené dělat, a nemůže mu ani určovat, v jakém místě má (musí) dovolenou trávit, zaměstnavatel nesmí ani podmiňovat určení čerpání dovolené tím, že ji zaměstnanec stráví v České republice;

  • ani současná epidemiologická situace a shora uváděné Ochranné opatření MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN ze dne 8. července 2021 zaměstnavateli neumožňuje zaměstnanci zakázat, aby dovolenou trávil v určitém místě či zemi. Způsob a místo čerpání dovolené je výhradně na rozhodnutí zaměstnance a jeho úvaze, jak své zdraví ochrání nebo jak bude s ohledem na možná zdravotní rizika na epidemiologickou situaci reagovat;

  • zvlášť při trávení dovolené v zemích s vyšším epidemiologickým rizikem však musí zaměstnanec počítat s povinnostmi, které mu ochranné opatření ukládá, a při jejich nedodržení musí počítat s možnými sankcemi i s povinností uhradit zaměstnavateli újmu, pokud nesplněním jemu uloženým povinnostem zaměstnavateli vznikne.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ V SOUVISLOSTI S POBYTEM ZAMĚSTNANCŮ MIMO ÚZEMÍ ČR S ÚČINNOSTÍ OD 9. 7. 2021 OD 00:00 HOD. (čl. I. bod 19 Ochranného opatření)

Zaměstnavatelům se nařizuje zamezit vstupu na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele osobám, které strávily déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí 24 hodin, mimo území České republiky, pokud tyto osoby v souladu s ochranným opatřením současně nepředloží zaměstnavateli negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle tohoto ochranného opatření.

Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na:

a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování (podle bodu III.5 ochranného opatření); očkovanou osobou s národním certifikátem o provedeném očkování se rozumí osoba, která se prokáže národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, že u očkování uplynulo:

  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

b) občany ČR a občany Evropské unie,

Nahrávám...
Nahrávám...