dnes je 30.11.2022

Input:

Daňové řešení bezplatného poskytnutí nízkoemisního vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.20.02
Daňové řešení bezplatného poskytnutí nízkoemisního vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely

Ing. Ivan Macháček

Daňové řešení benefitu v podobě bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatele jeho zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely vyplývá u zaměstnance ze znění § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), a u zaměstnavatele ze znění § 24 odst. 2 ZDP a z pokynu GFŘ č. D-22. Zákonem č. 142/2022 Sb. došlo k dílčím daňovým změnám týkajícím se poskytnutí nízkoemisního motorového vozidla zaměstnanci.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY POSKYTNUTÍ SLUŽEBNÍHO VOZIDLA K SOUKROMÝM ÚČELŮM ZAMĚSTNANCI

K základním principům bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem pro služební i soukromé účely zaměstnance patří:

 • služební vozidlo může zaměstnanci poskytnout pro soukromé účely každý zaměstnavatel, ať se jedná o právnickou osobu, nebo o fyzickou osobu – podnikatele;

 • zaměstnavatel může poskytnout jak vozidlo zahrnuté v obchodním majetku, tak vozidlo pořízené zaměstnavatelem formou nájmu dopravního prostředku (operativního leasingu) nebo pořízené v rámci finančního leasingu;

 • zaměstnanec může používat služební vozidlo i pro soukromé účely na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem;

 • o použití služebního vozidla pro svou soukromou potřebu rozhoduje zaměstnanec, k jednotlivým soukromým jízdám není třeba žádného souhlasu zaměstnavatele.

DAŇOVÉ ŘEŠENÍ U ZAMĚSTNANCE

Zákonem č. 142/2022 Sb. došlo s účinností od 1. 7. 2022 k novelizaci § 6 odst. 6 ZDP v souvislosti s poskytováním nízkoemisních motorových vozidel. Z novelizovaného znění tohoto ustanovení vyplývá:

 • Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla (jedná se o nepeněžní příjem).

 • Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Je-li motorové vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisním motorovým vozidlem, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 0,5 % ze vstupní ceny tohoto motorového vozidla.

 • Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel s výjimkou nízkoemisních poskytnutých pro služební i soukromé účely a ve výši 0,5 % z úhrnu vstupních cen všech nízkoemisních motorových vozidel poskytnutých pro služební i soukromé účely.

§ 6 odst. 6 ZDP dále vyplývá:

 • Nepeněžní příjem 1 % (0,5 %) se počítá ve stejné výši ze vstupní ceny, ať se jedná o zcela nové vozidlo, nebo starší vozidlo, resp. vozidlo již zcela odepsané.

 • Jde-li o vozidlo najaté (operativní leasing) nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka (pronajímatele), a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla.

 • Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta DPH, pro účely výpočtu nepeněžního příjmu zaměstnance se vstupní cena o tuto daň zvýší.

 • Je-li částka, která se posuzuje jako nepeněžní příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč.

 • Vstupní cenou vozidla se pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9 ZDP.

 • Nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 %, resp. 0,5 % vstupní ceny motorového vozidla se zahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Z přechodných ustanovení k zákonu č. 142/2022 Sb. vyplývá:

1. Ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 142/2022 Sb., se použije již pro zdaňovací období roku 2022. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2022 skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. S ohledem na výše uvedené nová právní úprava má z pohledu daně z příjmů retroaktivní účinky a bude uplatňována za celé zdaňovací období roku 2022, což po jeho skončení bude v případě dotčených zaměstnanců představovat vznik přeplatku na dani z příjmu fyzických osob.

2. Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (sněmovní tisk č. 160) rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.

K aplikaci nového znění § 6 odst. 6 ZDP a přechodných ustanovení zákona č. 142/2022 Sb. vydalo GFŘ pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti informaci ze dne 30. 6. 2022. V této informaci se mimo jiné uvádí:

 • Zákon stanoví, že při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob za kalendářní měsíce, které skončily před nabytím účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadní právní úpravy, avšak od kalendářního měsíce, ve kterém tento zákon nabývá účinnosti (1. 7. 2022), se již při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy postupuje podle nové právní úpravy. To znamená, že za tyto kalendářní měsíce (po nabytí účinnosti tohoto zákona) již bude při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob zohledněna nová právní úprava pro určení příjmu z důvodu bezplatného poskytnutí nízkoemisních motorových vozidel zaměstnavatele zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům zaměstnance (resp. příjem bude v těchto případech nižší, než by byl podle dosavadní právní úpravy).

 • V rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění potom bude zohledněn nižší základ daně z příjmů ze závislé činnosti též ve vztahu ke kalendářním měsícům skončeným před nabytím účinnosti nové právní úpravy; zaměstnanci tak vznikne přeplatek na dani vzhledem k tomu, že při výpočtu zálohy za kalendářní měsíce skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byly zohledňovány dosavadní vyšší částky příjmů ze závislé činnosti v souvislosti s bezplatným poskytnutím nízkoemisního motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům zaměstnance. V případě zaměstnanců, kteří nemají možnost využít ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, se nižší částka příjmů ze závislé činnosti za kalendářní měsíce skončené přede dnem nabytí účinnosti projeví na základě podaného daňového přiznání za rok 2022.

Následně Finanční správa dne 26. 8. 2022 na svých webových stránkách uvádí Informaci k "identifikaci" nízkoemisního vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V informaci se ve vazbě na znění přechodného ustanovení zákona č. 142/2022 Sb. mimo jiné uvádí: "Definice nízkoemisního motorového vozidla pro účely § 6 odst. 6 ZDP odkazuje na definici tohoto pojmu, která je uvedena v projednávaném zákoně o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (sněmovní tisk 160 – vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících), jehož účinnost je navrhována prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Cílem návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel je řádná transpozice novely směrnice o čistých vozidlech [Směrnice EP a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel].

S odkazem na důvodovou zprávu k návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a

Nahrávám...
Nahrávám...