dnes je 21.10.2020

Input:

Náhrada škody a nemajetkové újmy po novele zákoníku práce

18.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.19.04
Náhrada škody a nemajetkové újmy po novele zákoníku práce

JUDr. Pavla Hloušková

Novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony), která nabyla platnosti dne 26. června 2020, obsahuje dvojí účinnost ustanovení, která se novelizují. Některá ustanovení nabývají účinnosti dne 30. července 2020, některá až 1. ledna 2021. To se týká i úpravy ustanovení k náhradě škody nebo nemajetkové újmy.

ZMĚNA S ÚČINNOSTÍ OD 30. 7. 2020

Poslaneckým návrhem došlo ke zpřesnění ustanovení § 271b odst. 3 ZP, které stanoví výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě, kdy zaměstnanec nepracuje a je veden jako uchazeč o zaměstnání. V případě, že je poškozenému zaměstnanci poskytována náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle věty druhé tohoto ustanovení, tedy v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy ve výši tzv. stop výdělku, pak se uvedená náhrada do novely tohoto ustanovení poskytovala podle soudní judikatury ve výši tzv. stop výdělku i po skončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnaní, a to bez ohledu na to, jakého výdělku poškozený při výkonu práce dosahoval.

Nově ustanovení deklaruje, že náhrada za ztrátu na výdělku přísluší ve výši stop výdělku pouze po dobu zařazení poškozeného do evidence uchazečů o zaměstnání. Pokud zaměstnanec po skončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání začne znovu pracovat, při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku se mu jako dosahovaný výdělek již zohlední skutečný výdělek, kterého při výkonu práce dosahuje, a to i u případů, u nichž byl stop výdělek po skončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání používán před přijetím novelizovaného ustanovení.

ZMĚNA S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2021

V prvé řadě se jedná o úpravu jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých (§ 271i ZP), která bude jako dosud příslušet manželovi nebo partnerovi, rodičům a dítěti zemřelého zaměstnance s tím, že u dítěte již nebude podmínkou nároku jeho nezaopatřenost a u rodičů nutnost jejich žití se zaměstnancem v domácnosti. U rodičů zemřelého zaměstnance, kdy je náhrada poskytována oběma rodičům, přísluší každému rodiči polovina stanovené částky. Částky, které budou pozůstalým příslušet podle právní úpravy, jsou částky minimální, což znamená, že není vyloučeno, aby byla poskytnuta částka vyšší. Nově bude jednorázová náhrada nemajetkové újmy příslušet i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako újmu vlastní. Podmínkou vzniku práva výše těchto osob je však to, že vznik