dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 7/2007 SbNU, sv.44, K ustanovování opatrovníka účastníkovi soudem v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péčeK otázce přípustnosti ústavní stížnosti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 44, nález č. 7

IV. ÚS 273/05

K ustanovování opatrovníka účastníkovi soudem v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče
K otázce přípustnosti ústavní stížnosti

Ústavní stížnost není takovým procesním prostředkem, který by mohl být využit k ochraně práva vedle prostředků jiných, ke zjednodušení nebo obejití stanoveného právního postupu s odůvodněním neuplatnění řádného opravného prostředku tvrzením, že by tento neposkytl efektivní opravný prostředek. Ústavní stížnost lze podat zpravidla až tehdy, když stěžovatel před jejím podáním vyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst.1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu), a nemůže se tedy svých základních práv a svobod domoci jiným zákonným způsobem. Povinnost poskytovat ochranu základním právům a svobodám přísluší vedle Ústavního soudu taktéž obecným soudům (čl. 4 Ústavy České republiky).

Ústavní soud v řadě svých nálezů (např. sp. zn. II. ÚS 629/04, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 36, nález č. 69) poukázal na problematičnost praxe ustanovování opatrovníků z řad zaměstnanců soudu. Je těžko představitelné, aby opatrovník, který je zároveň v pracovním zařazení k soudu, brojil proti postupu a rozhodnutím soudu, tím spíše pak nelze tolerovat nečinnost takto ustanoveného opatrovníka. Ustanovení opatrovníka musí být vedeno snahou, aby nevznikly pochybnosti, zda opatrovník bude objektivně způsobilý hájit zájmy opatrovaného, třeba i proti vůli ustanovujícího soudu.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedy senátu Miloslava Výborného a soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické - ze dne 11. ledna 2007 sp. zn. IV. ÚS 273/05 ve věci ústavní stížnosti E. H. proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 12 Co 16/2005 ze dne 3.2. 2005, proti postupu a usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 12Co 16/2005 rovněž ze dne 3. 2. 2005, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 č. j. L 864/2004-2 ze dne 16. 8. 2004, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 č. j. L 864/20040-4 ze dne 17. 8. 2004 a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 č. j. L 864/2004-25 ze dne 28. 2. 2005, vydaným v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí stěžovatelky do ústavu zdravotnické péče a jejího dalšího držení v tomto ústavu.

Výrok

I. Postupem Obvodního soudu pro Prahu 8 spočívajícím ve formálním ustanovení opatrovníkem stěžovatelky justiční čekatelku Městského soudu v Praze, která v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí stěžovatelky do ústavu zdravotnické péče zůstala nečinná, a v tolerování této její nečinnosti bylo zasaženo do základních práv stěžovatelky zaručených čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

II. Ve zbývající části se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

I.

1. Stěžovatelka se svou včas podanou ústavní stížností domáhá s odvoláním na porušení čl. 8 odst. 1, 6, čl. 36 odst. 1, 2, čl. 37 odst. 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 5

Nahrávám...
Nahrávám...