dnes je 20.9.2021

Input:

Novinka ve zdravotním pojištění od 2. 8. 2021

6.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.18.19.03
Novinka ve zdravotním pojištění od 2. 8. 2021

Ing. Antonín Daněk

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 274/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V části šesté se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „ZPZP”), upravující pojištění dětí narozených matce pobývající na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu (viz dále). Část sedmá pak obsahuje novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „ZVZP”), jenž mj. definuje osoby, které jsou pojištěnci podle tohoto zákona, a taxativním výčtem upravuje vznik a zánik zdravotního pojištění.

POJIŠTĚNÍ NAROZENÉHO DÍTĚTE

Změna zákona č. 592/1992 Sb. se týká dětí narozených na území ČR, jejichž matka má v okamžiku porodu povolení k dlouhodobému pobytu v ČR, přičemž otec nemá v ČR trvalý pobyt. Rozhodným obdobím je období ode dne narození do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku. Dítě je účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ode dne narození po dobu nejméně dvou měsíců, přesněji do konce měsíce, v němž dosáhne věku 60 dní. Následně je zapotřebí uzavřít komerční zdravotní pojištění, nebude-li získána jiná forma oprávnění k pobytu.

Narození dítěte je povinen oznámit jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník do 8 dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Není-li matka dítěte v ČR zdravotně pojištěna, oznámí narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Nejsou-li rodiče v ČR zdravotně pojištěni, oznamuje se narození dítěte VZP ČR.

Pojistné za tyto narozené děti platí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník jednorázově za celé rozhodné období. Pojistné je splatné od prvního do posledního dne rozhodného období. Vyměřovacím základem je dvojnásobek minimální mzdy za rozhodné období, což je v roce 2021 částka 4 104 Kč.

OSOBNÍ ROZSAH ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, podrobně specifikuje osobní rozsah zdravotního pojištění, kdy pojištěncem podle tohoto zákona je osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo nemá trvalý pobyt na území České republiky, pokud:

  1. je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky,
  2. jí bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu,
  3. jí byl udělen azyl na území České republiky,
  4. jí byla udělena doplňková ochrana na území České republiky,
  5. jí bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců nebo se podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky za takovou osobu považuje,
  6. jde o nezletilé dítě, které bylo na území České republiky umístěno na základě předběžného opatření soudu do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do ústavu pro péči o děti nebo na základě předběžného opatření nebo usnesení soudu do péče fyzické osoby,
  7. je Česká republika podle koordinačních nařízení nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, k jejímu zdravotnímu pojištění příslušná,
  8. jde o osobu, jejíž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie, nebo o osobu zaměstnanou, samostatně výdělečně činnou nebo osobu ponechávající si takové postavení a její rodinné příslušníky mající právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie,
  9. se na území České republiky narodila matce s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, nebo
  10. se na území České republiky narodila matce s povoleným trvalým pobytem, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, a dále po dobu řízení o žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky podané za tuto osobu.

Předchozí právní úprava řešila v § 2 odst. 1 písm. b) ZVZP účast v českém systému veřejného zdravotního pojištění pouze ve vazbě na zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem nebo s trvalým pobytem na území České republiky. Nově jsou tak v právní úpravě zdravotního pojištění legislativně precizovány například návaznost na udělení azylu nebo doplňkové ochrany na území České republiky anebo postupy vyplývající z aplikace koordinačních nařízení Evropské unie či dvoustranné mezistátní smlouvy o sociálním zabezpečení, je-li Česká republika takovou smlouvou vázána a k jejímu zdravotnímu pojištění příslušná.

VZNIK A ZÁNIK ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Pro placení pojistného a plnění zákonných povinností ve zdravotním pojištění je důležité, kdy pro pojištěnce účast na zdravotním pojištění vzniká a následně zaniká. Novelizované znění § 3 ZVZP rozšiřuje a zpřesňuje podmínky vzniku a zániku zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění vzniká:

a) osobě, která získala trvalý pobyt na území

Nahrávám...
Nahrávám...