dnes je 6.7.2022

Input:

Převedení zaměstnance na jinou práci podle § 41 odst. 2 písm. a) ZP po dobu výpovědní doby

16.5.2000, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.38
Převedení zaměstnance na jinou práci podle § 41 odst. 2 písm. a) ZP po dobu výpovědní doby

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Převedení zaměstnance na jinou práci podle § 41 odst. 2 písm. a) ZP po dobu výpovědní doby

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO), zastoupený ………………………………………

a

Zaměstnanec …………………………… (jméno a příjmení), narozen dne ………………… číslo OP ………………….. trvale bytem ………………….…

Věc:

Převedení zaměstnance na jinou práci podle § 41 odst. 2 písm. a) ZP v návaznosti na výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. f) (nebo g) ZP

Podle pracovní smlouvy uzavřené se zaměstnavatelem dne ………………vykonáváte druh práce………………………..

Dne …………Vám byla doručena výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. f) ZP pro nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy k výkonu sjednaného druhu práce. V případě, kdy dal zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z tohoto důvodu, je oprávněn zaměstnance i bez jeho souhlasu převést na jinu práci.

Podle § 41 odst. 2 písm. a) ZP Vás proto od…………do skončení pracovního poměru uplynutím výpovědní doby převádíme na práci ……….. Zdravotní způsobilost k výkonu této práce dokládá posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb ze dne ………………………

Záměr převést Vás na jinou práci než odpovídá pracovní smlouvě byl s Vámi již osobně projednán při dání výpovědi a protože jste s převedením na jinou práci než odpovídá pracovní smlouvě nesouhlasil, požádal zaměstnavatel podle § 46 ZP o projednání převedení na jinou práci odborovou organizaci. K projednání došlo dne ……………

Po dobu převedení Vám přísluší mzda podle vykonávané práce, bližší podmínky jsou stanoveny ve mzdovém výměru, který je Vám předán současně s touto listinou o převedení.

V ..................... dne ...................

.........................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Zaměstnanec převzal dne: ……………………..

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 19 odst. 2 ZP

  • § 41 odst. 2 písm. a) ZP

  • § 46 ZP

  • § 52 písm. f) a g) ZP

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sužbách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška. č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Komentář:

Převedení na jinou práci je jednostranné právní jednání, kterým zaměstnavatel, zpravidla bez souhlasu zaměstnance, mění po určitou dobu druh práce sjednaný se zaměstnancem v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel může zaměstnance převést na jinou práci, i kdyby s tím nesouhlasil, jsou-li dány zákonné důvody (§ 41 ZP).

Podle § 41 odst. 2 písm. a) ZP může zaměstnavatel zaměstnance převést na jinou práci, dal-li mu výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) ZP - nesplňování předpokladů a požadavků a g) - porušování povinností.

Je na úvaze zaměstnavatele, zda k tomuto převedení na jinou práci přistoupí. Jedná se o nepovinné převedení. Zákoníkem

Nahrávám...
Nahrávám...