dnes je 18.7.2024

Input:

č. 172/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: odkladný účinek žaloby

č. 172/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: odkladný účinek žaloby
k § 73 odst. 2 soudního řádu správního
Za „nenahraditelnou újmu“ ve smyslu § 73 odst. 2 s. ř. s. lze považovat hrozící výkon rozhodnutí o uložení pokuty fyzické osobě ve výši, která výrazně přesahuje prokázaný celoroční příjem její rodiny se dvěma nezletilými dětmi.
Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2003, čj. 6 A 160/2002-46)
Věc: Zdeněk F. v P. proti Ministerstvu dopravy a spojů o pokutu podle zákona o silniční dopravě, o návrhu na přiznání odkladného účinku.

Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy (odboru dopravy) byla žalobci uložena za porušení ustanovení § 21 odst. 3 zákona o silniční dopravě v návaznosti na ustanovení § 15 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), a g) vyhlášky 487/2000 Sb. podle § 35 odst. 3 písm. h) zákona o silniční dopravě pokuta ve výši 250 000 Kč. V odvolacím řízení žalovaný změnil rozhodnutí vydané v I. stupni a rozhodnutím ze září 2002 uložil žalobci za porušení shora uvedených právních předpisů pokutu ve výši 200 000 Kč.
Žalobce brojil proti posléze uvedenému rozhodnutí včasnou žalobou, podanou u Vrchního soudu v Praze. Současně navrhl, aby soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí. Protože řízení o žalobě nebylo do 31. 12. 2002 u Vrchního soudu v Praze skončeno, převzal věc k dokončení podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního Nejvyšší správní soud (§ 130 a § 132 s. ř. s.). Advokátka žalobce na výzvu sdělila, že věcné důvody návrhu na odklad vykonatelnosti trvají a navrhuje, aby žalobě byl přiznán odkladný účinek. Žalovaný s přiznáním odkladného účinku
Nahrávám...
Nahrávám...