dnes je 18.7.2024

Input:

208/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

č. 208/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
ZÁKON
ze dne 21. června 2000,
kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, se mění takto:
1. V § 1 se za slova „občanských pracovníků” vkládají slova „(dále jen „zaměstnanci”)” a za slova „(dále jen „Vězeňská služba”)” vkládají slova „a dalších osob”.
2. V § 2 se na konci věty druhé tečka zrušuje a doplňují se slova „a bezpečnosti.”.
3. Poznámka pod čarou č. 1) zní:


1 § 67, 350c a 381 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.”.
„(3)  Při zajišťování výkonu práv obviněných Vězeňská služba spolupracuje s ostatními státními orgány, orgány územní samosprávy a s dalšími subjekty způsobem uvedeným ve zvláštních právních předpisech.”.
4. V § 3 odst. 2 se doplňuje věta druhá, která zní: „Použití těchto omezení a donucovacích prostředků oznámí Vězeňská služba bez zbytečného odkladu pověřenému státnímu zástupci krajského státního zastupitelství, jenž provádí dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby.”.
5. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:
6. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „a zároveň je, byť jen u jednoho z nich důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání3” zrušují.
7. Poznámka pod čarou č. 3) zní:


3 § 67 odst. 1 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”.
„(2)  Obviněný, který o to požádá, se umístí do cely určené výlučně buď pro kuřáky, nebo pro nekuřáky.”.
8. V § 7 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
9. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
10. V § 9 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.
11. § 10 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4) zní:
㤠10
Propuštění obviněných
Věznice neodkladně propustí obviněného z výkonu vazby, jestliže obdržela
a)  písemný příkaz, aby obviněný byl propuštěn na svobodu, vydaný soudem na základě jeho rozhodnutí,
b)  písemný příkaz, aby obviněný byl propuštěn na svobodu, vydaný státním zástupcem na základě jeho rozhodnutí v případech stanovených zvláštním zákonem,4
c)  písemný příkaz státního zástupce, aby obviněný byl propuštěn na svobodu, vydaný při výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby,
d)  písemný příkaz, aby obviněný byl propuštěn na svobodu na základě rozhodnutí prezidenta republiky nebo ministra spravedlnosti v řízení o udělení milosti,
e)  písemný příkaz, aby obviněný byl propuštěn na svobodu na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti v řízení o mimořádných opravných prostředcích nebo v řízení o vydání do ciziny.


4 § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”.
12. § 11 včetně nadpisu zní:
㤠11
Stravování obviněných
Věznice poskytuje obviněným pravidelnou stravu za podmínek a v hodnotách, které odpovídají udržení zdraví a přihlížejí k jejich zdravotnímu stavu a věku; přitom přihlíží k požadavkům kulturních a náboženských tradic obviněných.”.
13. V § 12 odstavec 1 zní:
„(1)  Obviněný má právo
Nahrávám...
Nahrávám...