dnes je 24.7.2024

Input:

č. 491/2005 Sb. NSS, Správní řízení: opatření proti nečinnosti

č. 491/2005 Sb. NSS
Správní řízení: opatření proti nečinnosti
Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
k § 50 správního řádu
k § 79 soudního řádu správního
I. Opatřením proti nečinnosti dle § 50 správního řádu se řízení přenáší na správní orgán, který by byl jinak oprávněn rozhodnout o odvolání. Byl-li však k rozhodování dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, příslušným správním úřadem ústřední orgán státní správy, je užití atrakčního práva ve smyslu § 50 správního řádu vyloučeno.
II. Vychází-li ustanovení § 79 s. ř. s. z předpokladu existence procesních prostředků, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu dosud neobsahuje, nelze za tohoto stavu po účastníku správního řízení požadovat, aby vyhledával alternativní prostředky pro naplnění hypotézy § 79 odst. 1 s. ř. s., např. cestou podnětu k postupu dle § 50 správního řádu. Účastník správního řízení, jež je stiženo nečinností správního orgánu, se může za popsané situace obrátit na soud ihned.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11.2003, čj. 5 As 21/2003-40)
Věc: Radmila K. v Č. proti Ministerstvu zemědělství - Pozemkovému úřadu v Písku o ochranu proti nečinnosti správního orgánu, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalobkyně se žalobou ze dne 2. 1. 2003 domáhala, aby Krajský soud v Českých Budějovicích žalovanému uložil rozhodnout ve věci vlastnictví k nemovitosti - pozemkové parcele č. 916/1 v k. ú. R, a to ve lhůtě třiceti dnů od doručení rozhodnutí soudu. Krajský soud však dne 3.4. 2003 žalobu zamítl jako nedůvodnou.
Toto rozhodnutí žalobkyně napadla včasnou kasační stížností, v níž namítla, že soud rozhodl na základě nesprávně zjištěného skutkového stavu, neboť žalobkyni vytkl, že před podáním žaloby nepostupovala podle § 50 správního řádu. V daném případě však takový postup nebyl možný. Stěžovatelka podala podnět kanceláři Veřejného ochránce práv a též stížnost přednostovi Okresního úřadu v Písku; jiné procesní
Nahrávám...
Nahrávám...