dnes je 18.7.2024

Input:

č. 587/2005 Sb. NSS, Daňové řízení: průkazní povinnost správce daně

č. 587/2005 Sb. NSS
Daňové řízení: průkazní povinnost správce daně
Daň z příjmů: úprava základu daně při sjednání cen odlišných od cen na trhu obvyklých
k § 23 odst. 7 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ve zdaňovacím období roku 1997 (v textu též „zákon o daních z příjmů“)
k § 31 odst. 8 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
I. Zákonné podmínky umožňující správci daně úpravu základu daně poplatníka postupem podle § 23 odst. 7 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou splněny pouze při zjištění odlišnosti cen sjednaných oproti cenám na trhu obvyklým a při neuspokojivém doložení tohoto rozdílu daňovým subjektem.
II. Existenci skutečností vyvracejících věrohodnost a správnost zaúčtování sjednané ceny vzhledem k objektivně existujícím cenám na trhu prokazuje správce daně (§ 31 odst. 8 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 12. 2003, čj. 30 Ca 93/2001-79)
Věc: Komanditní společnost S. proti Finančnímu ředitelství v Brně o daň z příjmů.

Dodatečným platebním výměrem Finančního úřadu Brno I ze dne 4. 2. 2000 byla žalobkyni doměřena daň z příjmů právnických osob za rok 1997 ve výši 253 500 Kč. O odvolání žalobkyně proti tomuto platebnímu výměru rozhodl žalovaný dne 12. 1. 2001 tak, že napadený platební výměr změnil a žalobkyni doměřil daňovou povinnost v částce 204 360 Kč. Žalovaný přitom žalobkyni vytkl nepřefakturování částky 611 158,50 Kč při 5% marži na dodávky související se stavbou plotu, výsadbovými pracemi na zahradě, montáží bazénu s příslušenstvím, s úpravou horního lemu bazénu a s jeho zazimováním včetně dodání chemických přípravků. Za daňový výdaj byla uznána částka za stavbu plotu, zatímco další vynaložené výdaje žalovaný neuznal.
Žalobou podanou u Krajského soudu v Brně se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného i jemu předcházejícího rozhodnutí, jejich zrušení a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě uvedla, že uzavřela s objednatelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení dostavby rodinného domu v H. Dostavbu domu předtím zadával a prováděl jiný subjekt; průběžně proto docházelo ke změnám a úpravám původního projektu. Žalobkyně a objednatel dostavby tyto změny vždy dohodli a písemně zaznamenali ve stavebním deníku. Subdodávky stavebních prací byly generálnímu dodavateli stavby fakturovány a spojeny pak spolu s dostavbou rodinného domu do jedné komplexní fakturace za tzv. kubíkovou cenu, tj. 5500 Kč za jeden kubický metr stavby. Podle přesvědčení žalobkyně porušil žalovaný ustanovení § 23 a § 24 zákona o daních z příjmů, když uznal část výdajů na dostavbu podle smlouvy o dílo a jejích příloh, zatímco část výdajů na základě téhož smluvního vztahu neuznal. Žalobkyně poukázala též na základní zásadu daňového řízení upravenou v ustanovení § 2 odst. 7 daňového řádu, kterou žalovaný nerespektoval. Žalobkyně konečně žalovanému vytkla, že dostatečně nepřezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí v požadovaném rozsahu a nenapravil pochybení správního orgánu I. stupně. V návaznosti na přijetí soudního řádu správního pak žalobkyně v řízení před soudem
Nahrávám...
Nahrávám...