dnes je 24.7.2024

Input:

č. 735/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: ochrana před daňovou kontrolou jako nezákonným zásahem

č. 735/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: ochrana před daňovou kontrolou jako nezákonným zásahem
k § 16 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
k § 49 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)
k § 82, § 84 a § 85 soudního řádu správního
I. Zahájení i provádění daňové kontroly (§ 16 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) může být podle okolností nezákonným zásahem, proti kterému je možno podat žalobu podle § 82 a násl. soudního řádu správního.
II. Taková žaloba je přípustná pouze poté, kdy žalobce bezvýsledně vyčerpal právní prostředek stanovený podle zákona k jeho ochraně (§ 85 s. ř. s.). Tímto právním prostředkem jsou námitky podle § 16 odst. 4 písm. d) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
III. Lhůta pro podání takové žaloby (§ 84 s. ř. s.) počíná běžet od okamžiku, kdy se daňový subjekt dozvěděl o vyřízení námitek (§ 16 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), popřípadě od okamžiku marného uplynutí lhůty pro vyřízení námitek.
IV. Nestanoví-li daňový řád lhůtu pro vyřízení námitek, užije se o délce této lhůty per analogiam iuris ustanovení § 49 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu.
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2005, čj. 2 Afs 144/2004-110)
Věc: Akciová společnost L. proti Finančnímu úřadu v Českém Krumlově o charakter rozhodnutí o námitkách proti postupu pracovníka správce daně při daňové kontrole ve vztahu k ochraně před nezákonným zásahem způsobeným nezákonně opakovanou daňovou kontrolou, o kasační stížnosti žalobce.

Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 14. 7. 2004 zamítl žalobu proti rozhodnutím žalovaného Finančního úřadu v Českém Krumlově ze dne 17. 2. 2003, 20. 2. 2003 a 26. 2. 2003. Těmito rozhodnutími žalovaný zamítl námitky žalobce proti postupu konkrétních pracovníků žalovaného, provádějících u žalobce kontrolu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 1997. Tento rozsudek vydal krajský soud poté, co jeho první rozhodnutí ve věci, které opřel o právní názor o předběžnosti rozhodnutí o námitkách, bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2004, čj. 2 Afs 17/2003-54 (nepublikováno). Ve druhém rozhodnutí ve věci vyšel pak krajský soud z právního názoru vyjádřeného ve zrušujícím rozsudku Nejvyššího správního soudu, podle něhož rozhodnutí o námitkách kontrolního pracovníka podle § 16 odst. 4 písm. d) daňového řádu není rozhodnutím předběžné povahy, neboť předběžné může být rozhodnutí jen tam, kde je ze zákona vydáváno jiné konečné rozhodnutí. O výsledku daňové kontroly se žádné rozhodnutí nevydává. V průběhu kontroly není jasné, zda následně dojde k vydání dodatečného platebního výměru. Krajský soud tak měl podle názoru Nejvyššího správního soudu vážit, zda rozhodnutí o námitkách proti postupu kontrolního pracovníka je rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. V konkrétním případě měl krajský soud navíc vzít v úvahu, zda rozhodnutí o námitkách není nástrojem ochrany a nápravy před nezákonným zásahem, k němuž by mohlo při kontrole dojít. Krajský soud uvedená rozhodnutí o námitkách zkoumal věcně a dospěl k názoru, že se
Nahrávám...
Nahrávám...