dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 12/2007 SbNU, sv.44, K rozhodování orgánů činných v trestním řízení o ponechání obviněného ve vazbě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 44, nález č. 12

II. ÚS 692/06

K rozhodování orgánů činných v trestním řízení o ponechání obviněného ve vazbě

Postupem soudu, který rozhodoval o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce o ponechání obviněného ve vazbě bez jeho přítomnosti a slyšení, došlo k porušení práva obviněného zakotveného v čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a v důsledku toho i k porušení práva na osobní svobodu zaručeného v čl. 8 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Pavla Rychetského - ze dne 24. ledna 2007 sp. zn. II. ÚS 692/06 ve věci ústavní stížnosti J. S. proti usnesení Okresního státního zastupitelství Praha-východ ze dne 26. července 2006 sp. zn. ZT 651/2005 a usnesení Okresního soudu Praha-východ ze dne 5. září 2006 sp. zn. Nt 1604/2006, jimiž bylo rozhodnuto o ponechání stěžovatele ve vazbě.

Výrok

I. Okresní soud Praha-východ usnesením ze dne 5. září 2006 sp.zn.Nt 1604/2006 porušil ústavně zaručená práva stěžovatele zakotvená v čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností včas podanou, jakož i z pohledu ostatních zákonných náležitostí stanovených zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) bezvadnou, napadá stěžovatel v záhlaví označená rozhodnutí. Stěžovatel se jimi cítí být dotčen ve svých ústavně zaručených právech plynoucích z čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), čl. 8 a 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Porušení uvedených ustanovení spatřuje v tom, že orgány činné v trestním řízení v rozporu s ustanovením § 71 a 72 trestního řádu nevyřizovaly jeho vazební věc s maximálním urychlením, jak jim to tato ustanovení ukládají, neboť kdyby tak činily, musely by zjistit nejpozději v době, kdy bylo rozhodováno o jeho dalším ponechání ve vazbě, že dle závěrů znaleckého posudku z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, došlo ke snížení rozsahu následků stíhané trestné činnosti, a byly tudíž splněny podmínky pro změnu právní kvalifikace jeho jednání, takže maximálně možná doba trvání vazby v přípravném řízení již byla překročena, a bylo třeba neprodleně rozhodnout o jeho propuštění z vazby. Dále stěžovatel namítá, že Okresní soud Praha-východ rozhodl o jeho stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším ponechání ve vazbě v neveřejném zasedání, tj. bez jeho přítomnosti, ačkoliv dle ustálené judikatury Evropského soudu pro lidská práva i Ústavního soudu je třeba stěžovatele k takovémuto jednání přizvat. Stěžovatel poukázal na konstantní judikaturu Ústavního soudu týkající se procesního postupu při rozhodování o dalším trvání vazby obviněného, jakož i na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva týkající se téhož problému.

V petitu ústavní stížnosti stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud

Nahrávám...
Nahrávám...