dnes je 22.5.2024

Input:

Nález 120/2007 SbNU, sv.46, K náhradě nákladů zastoupení při vyloučení věci k samostatnému projednání

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 46, nález č. 120

III. ÚS 458/07

K náhradě nákladů zastoupení při vyloučení věci k samostatnému projednání

Ústavní soud ve své judikatuře opakovaně konstatoval, že rozhodování o nákladech řízení před obecnými soudy je zásadně doménou obecných soudů. Otázka náhrady nákladů řízení by mohla dosáhnout ústavněprávní dimenze toliko v případě extrémního vykročení z pravidel upravujících toto řízení, což by mohlo nastat v důsledku např. svévolné interpretace a aplikace příslušných ustanovení zákona.

V daném případě k takovému extrémnímu porušení došlo. Obecný soud ve věci žaloby, jež napadala celkem 17 dodatečných platebních výměrů, nejdříve vyloučením věc bezdůvodně rozdělil na 17 samostatných řízení. Soud tímto nesprávným postupem vyvolal na straně stěžovatele náklady. Poté v samostatném řízení soud žalobě vyhověl, avšak nepřiznal žalobci (stěžovateli) náhradu nákladů právního zastoupení s odůvodněním, že stěžovateli již byly náklady uhrazeny v jiném dříve skončeném řízení.

Rozhodnutím o nákladech řízení může být zasaženo do práva na spravedlivý proces např. postupem, jenž je extrémním vybočením z postupu, který lze na základě obsahu pravidel řízení očekávat. Ten, kdo se rozhodl bránit své právo u soudu a uspěl, by neměl být nepřiměřeně a bezdůvodně zatěžován náklady, které si soudní ochrana vyžádala, neboť soudním rozhodnutím se mu dostává jen toho, co měl po právu mít.

Ústavní soud shledal v postupu obecného soudu porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jana Musila (soudce zpravodaj) a soudců Jiřího Muchy a Michaely Židlické - ze dne 2. srpna 2007 sp. zn. III. ÚS 458/07 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. D. proti výroku pod bodem II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2006 č. j. 5 Ca 186/2005-41, jímž byla žalovanému uložena povinnost nahradit stěžovateli pouze náklady řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku.

Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2006 č. j. 5 Ca 186/ /2005-41 se ve výroku pod bodem II. zrušuje.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 19. 2. 2007 a která byla doplněna podáním Ústavnímu soudu doručeným dne 2. 7. 2007, se stěžovatel domáhal zrušení výroku pod bodem II. rozsudku Městského soudu v Praze (dále též jen „městský soud“) ze dne 18. 12. 2006 č. j. 5 Ca 186/2005-41, a to pro porušení čl. 2 odst. 2 a čl. 36 odst.1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud konstatuje, že včas podaná ústavní stížnost splňuje všechny zákonné formální náležitosti, a proto nic nebrání projednání a rozhodnutí věci samé.

K posouzení důvodnosti podané ústavní stížnosti si Ústavní soud vyžádal spis vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Ca 186/2005, jakož i vyjádření Městského soudu v Praze jako účastníka řízení a Celního ředitelství Praha jako vedlejšího účastníka řízení.

Ze spisového materiálu Ústavní soud zjistil, že rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2006 č. j. 5 Ca 186/2005-41 soud vyhověl stěžovatelově žalobě a zrušil rozhodnutí Celního

Nahrávám...
Nahrávám...