dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 167/2007 SbNU, sv.47, K úhradě celního dluhu z globální celní záruky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 47, nález č. 167

I. ÚS 819/07

K úhradě celního dluhu z globální celní záruky

Pokud účastník, který původně - výslovně či mlčky - netrval na jednání (§ 51 odst. 1 soudního řádu správního), až do doby rozhodnutí o žalobě soudu sdělí, že žádá o nařízení jednání, je povinností soudu jednání nařídit, ledaže jde o některou ze zákonných výjimek předvídaných v § 51 odst. 2 soudního řádu správního. Jestliže soud za této situace rozhodne bez jednání, poruší tím principy práva na spravedlivý proces a autonomii vůle jednotlivce, vyplývající z čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst.4 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 2 odst. 4 a čl. 96 odst. 2 Ústavy České republiky a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Výklad § 256 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, v původním znění, podle něhož v případě globálního zajištění celního dluhu, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné nebo několika operací, jde o zajištění každého celního dluhu v době trvání záruky až do výše částky uvedené v záruce, porušuje právo vlastnit majetek (čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Vojena Güttlera a soudců Ivany Janů a Františka Duchoně - ze dne 22. října 2007 sp. zn. I. ÚS 819/07 ve věci ústavní stížnosti Komerční banky, a.s., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 12. 2006 č. j. 9Ca 124/2006-104 ve znění opravného usnesení ze dne 13. 3. 2007 č. j. 9 Ca 124/2006-109, kterým byla zamítnuta stěžovatelčina žaloba ve věci rozhodnutí celního úřadu, jímž bylo stěžovatelce uloženo zaplatit z titulu tzv. globální celní záruky částku 117 922,18 Kč.

Výrok

I. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. 12. 2006 č. j. 9Ca124/2006-104 ve znění opravného usnesení ze dne 13. 3. 2007 č. j. 9 Ca 124/2006-109 bylo porušeno základní právo stěžovatelky vlastnit majetek, garantované čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 12. 2006 č. j. 9Ca 124/2006-104 ve znění opravného usnesení ze dne 13. 3. 2007 č.j. 9 Ca 124/2006-109 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Celní úřad Beroun rozhodnutím ze dne 15. 4. 2004 č. j. R/400052/2004 uložil stěžovatelce povinnost zaplatit částku 117 922,18 Kč z titulu ručení za dlužníka TOLL, spol. s r. o. K této povinnosti se stěžovatelka zavázala v záruční listině přijaté rozhodnutím jmenovaného správního úřadu ze dne 10. 4. 1996.

Celní ředitelství Praha rozhodnutím ze dne 25. 2. 2005 č. j. 13480/04-21-52 odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně zamítlo. Dospělo k závěru, že v systému globálního zajištění celního dluhu ručí ručitel až do částky uvedené v záruční listině, a to u každého jednotlivého dluhu tímto ručením zajištěného.

Městský soud v Praze (dále též jen „městský soud“) rozsudkem ze dne 10. 2. 2006 č. j. 9 Ca 145/2005-41 označené rozhodnutí celního ředitelství zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V důvodech rozhodnutí dospěl k závěru, že globálním zajištěním (celkovým, úhrnným) jsou zajišťovány všechny celní dluhy téhož dlužníka, které vzniknou (z jedné či více operací) po dobu trvání

Nahrávám...
Nahrávám...