dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 186/2004 SbNU, sv.35, K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 35, nález č. 186

I. ÚS 330/04

K průtahům v soudním řízení

Stát nese odpovědnost za organizaci a chod obecného soudnictví a případné nedostatky v této oblasti nemohou jít k tíži jednotlivce, který právem očekává ochranu svých práv v přiměřené době.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Ivany Janů - ze dne 7. prosince 2004 sp. zn. I. ÚS 330/04 ve věci ústavní stížnosti V. K. proti průtahům v řízení vedeném pod sp. zn. 16 Co 56/2002 u Krajského soudu v Brně.

Výrok

I. Krajský soud v Brně průtahy v řízení vedeném pod sp. zn. 16 Co 56/2002 zasáhl do základního práva stěžovatelky garantovaného čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Krajskému soudu v Brně se ukládá, aby nepokračoval v průtazích v řízení vedeném pod sp. zn. 16 Co 56/2002 a aby neprodleně v této věci jednal.

Odůvodnění

Stěžovatelka se svou ústavní stížností, podanou na poště dne 22. 5. 2004, domáhala, aby Ústavní soud uložil Krajskému soudu v Brně (dále též „krajský soud“) nepokračovat v průtazích ve věci vedené pod sp. zn. 16 Co 56/2002, a aby krajský soud neprodleně v této věci jednal.m Stěžovatelka ve stížnosti uvedla, že v roce 1992 podala u Okresního soudu v Jihlavě návrh na zahájení řízení o vydání nemovitosti. Okresní soud rozhodl rozsudkem ze dne 22. 11. 2001 č. j. 5 C 1322/92-397, proti kterému žalovaní podali dne 28. 12. 2001 odvolání. Do dne podání ústavní stížnosti nebylo krajským soudem nařízeno jednání. Zdlouhavým postupem a nedůvodnými průtahy krajského soudu došlo podle stěžovatelky k zásahu do jejích ústavně zaručených práv podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Nečinnost soudu je podle stěžovatelky spojena s nevyčíslitelnými následky ve všech oblastech jejího života, řízení trvá 12 let, nebylo přihlédnuto k jejímu zdravotnímu stavu a vysokému věku. V souvislosti se svým případem stěžovatelka odkázala na nálezy sp. zn. II. ÚS 504/03 a sp. zn. I. ÚS 600/03 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 33, nález č. 50; svazek 32, nález č. 6).

V souladu s ustanovením § 42 odst. 3 a 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) byla vyžádána k ústavní stížnosti vyjádření účastníků řízení.

Krajský soud ve vyjádření sdělil, že věci jsou v senátě 16 Co vyřizovány postupně podle svého nápadu. K datu 1. 8. 2004 je v senátě 453 nevyřízených věcí. Potíže při vyřizování agendy způsobuje časté střídání členů senátu a dlouhodobá nepřítomnost předsedkyně senátu. V brzké době lze podle krajského soudu očekávat nařízení jednání.

Ústavní soud zjistil ze spisu sp. zn. 5 C 1322/92 Okresního soudu v Jihlavě, že dne 26. 11. 1992 podala stěžovatelka návrh na zahájení řízení o vydání nemovitostí podle § 13 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Okresní soud rozhodl rozsudkem ze dne 22.

Nahrávám...
Nahrávám...