dnes je 22.5.2024

Input:

Nález 194/2006 SbNU, sv.43, K posuzování náhrady nákladů mandatáře jako zdanitelného příjmu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 194

II. ÚS 686/05

K posuzování náhrady nákladů mandatáře jako zdanitelného příjmu

Při realizaci práva státu na vybírání daní je nutno respektovat i práva a právem chráněné zájmy daňového subjektu.

V případě mandátní smlouvy, umožňující smluvním stranám v souladu se zásadou smluvní volnosti zvolit způsob úhrady výdajů, je nutno posuzovat, zda se jedná o výdaje mandanta na zajištění podmínek ke splnění závazku z mandátní smlouvy či o nepeněžité plnění, tj. o příjem mandatáře, podléhající dani z příjmů.

Formalistickým a zjednodušeným výkladem, popírajícím smluvní volnost, dochází k zásahu do ústavně zaručených práv dle čl. 2 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 25.října 2006 sp. zn. II. ÚS 686/05 ve věci ústavní stížnosti V. H. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2005 č. j. 6 Afs 5/2004-78 a rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 9. 2003 č. j. 30Ca 308/2000-39, vydaných ve věci rozhodnutí finančních orgánů, jimiž byla stěžovateli doměřena daň z příjmů fyzických osob.

Výrok

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2005 č. j. 6 Afs 5/2004-78 a rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 9. 2003 č. j. 30 Ca 308/2000-39 se zrušuje.

Odůvodnění

Stěžovatel se, s odvoláním na porušení čl. 1, čl. 3 odst. 1 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozhodnutí v záhlaví rovněž uvedeného rozsudku krajského soudu, jímž nebylo vyhověno žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Plzni.

Z obsahu připojeného spisu Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 308/2000 a tvrzení uvedených v napadených rozhodnutích a ústavní stížnosti Ústavní soud zjistil následující skutkové a právní okolnosti případu:

Na základě daňové kontroly doměřil finanční úřad stěžovateli daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1996 ve výši 28 523 Kč a za rok 1997 ve výši 19 296 Kč. Důvodem doměření daně bylo nezahrnutí nepeněžitého plnění, spočívajícího v poskytnutí odměny formou úhrady za ubytování, stravování, dopravu atd. mandantem v rámci plnění mandátní smlouvy. (Stěžovatel vykonával na základě živnostenského listu trenérskou činnost a uzavřel s Českým svazem házené v Praze a HC Kovopetrol se sídlem v Plzni mandátní smlouvu.) V odvolání stěžovatel namítal, že v mandátní smlouvě bylo sjednáno jen peněžité plnění, a nikoliv další nepeněžitá odměna, nejedná se tedy v případě sporných částek o náhradu výdajů spojených s podnikatelskou činností stěžovatele, ale o náklady mandanta, které souvisely s vyřízením jeho záležitosti. Finanční ředitelství odvolání nevyhovělo, neboť se dle jeho názoru jednalo o plnění poskytnuté v souvislosti s výkonem trenérské činnosti, které stěžovatel přijal, přičemž nešlo o příjmy, které by nebyly předmětem daně z příjmů nebo byly osvobozeny podle § 4 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Nemá vliv, že plnění nebyla

Nahrávám...
Nahrávám...