dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 2/2005 SbNU, sv.36, K postupu podle § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, před účinností nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 101/2003 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 2

I. ÚS 255/02

K postupu podle § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, před účinností nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 101/2003 Sb.

V zájmu zachování zásady rovnosti účastníků řízení zakotvené v čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod je nutné, aby řízení sdílelo osud řízení vedených podle zrušeného ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Janů a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Františka Duchoně - ze dne 5. ledna 2005 sp. zn. I. ÚS 255/02 ve věci ústavní stížnosti S. S. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 11. 4. 2002 sp. zn. 19 Co 362/2001, jímž nebylo vyhověno stěžovatelovu návrhu na pokračování řízení přerušeného prohlášením konkursu proti žalovanému.

Výrok

I. Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 11. 4. 2002 č. j. 19 Co 362/2001-119 zasáhl do základních práv stěžovatele garantovaných čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 4. 2002 č. j. 19 Co 362/2001-119 se proto zrušuje.

Odůvodnění

Stěžovatel se včasnou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala všechny potřebné formální náležitosti, domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (dále též „krajský soud“). Uvedl, že v řízení před Okresním soudem v Ústí nad Orlicí (dále též „okresní soud“) požadoval jako žalobce po žalovaném R. v. a o. d. se sídlem ve V. zaplacení částky 15 000 Kč. Řízení bylo ze zákona přerušeno usnesením krajského soudu, kterým byl proti žalovanému družstvu prohlášen konkurs. Pohledávka stěžovatele byla správcem konkursní podstaty popřena, stěžovatel navrhl pokračování v řízení. Krajský soud usnesením ze dne 11. 4. 2002 návrhu nevyhověl. Stěžovatel odkázal na speciální postup podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o KV“), podle kterého se řízení o určení popřené pohledávky provede v již zahájeném řízení. Zákon o KV podle stěžovatele neřeší situaci, kdy dosavadní řízení přerušené v důsledku prohlášení konkursu probíhá u odvolacího soudu. Odvolací soud podle stěžovatele nemůže o určení popřené pohledávky rozhodnout v prvním stupni, protože by porušil princip dvojinstančnosti řízení, a proto mu nezbude nic jiného, než aby rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Podle stěžovatele ustanovení § 221 odst. 1 občanského soudního řádu obsahuje jen demonstrativní výčet důvodů, pro které odvolací soud zruší rozhodnutí soudu prvního stupně. Pokud odvolací soud nevzal výše uvedené v úvahu a návrhu na pokračování řízení nevyhověl, porušil právo stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

V souladu s ustanovením § 42 odst. 3 a 4 zákona č. 182/1993 Sb., o

Nahrávám...
Nahrávám...