dnes je 22.5.2024

Input:

Nález 214/2006 SbNU, sv.43, K poučovací povinnosti obecných soudů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 214

III. ÚS 411/05

K poučovací povinnosti obecných soudů

Podle § 43 odst. 1 občanského soudního řádu předseda senátu usnesením účastníka vyzve, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění předseda senátu určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Mezi taková podání účastníka patří nepochybně i podklady, na jejichž základě účastník prokazuje soudu výši nákladů řízení, tedy mimo samotné vyčíslení nákladů řízení i právním zástupcem stěžovatelů předložené osvědčení o registraci daně z přidané hodnoty.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy - ze dne 30. listopadu 2006 sp. zn. III. ÚS 411/05 ve věci ústavní stížnosti M. K. a B. K. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. června 2005 sp. zn. 5Cmo 208/2005, jímž bylo změněno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. března 2005 sp. zn. 2 Cm 64/2004 v napadené části tak, že žalobce v dané právní věci je povinen zaplatit stěžovatelům náhradu nákladů řízení.

Výrok

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. června 2005 sp. zn. 5 Cmo 208/2005 se zrušuje.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která byla i jinak podána v intencích zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), napadli stěžovatelé usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. června 2005 sp. zn. 5 Cmo 208/2005 a tvrdili, že jím bylo porušeno jejich ústavně zaručené právo na soudní a jinou právní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 90 Ústavy České republiky).

Napadeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. června 2005 sp. zn. 5 Cmo 208/2005 bylo k odvolání stěžovatelů, kteří vystupovali v procesním postavení žalovaných v řízení před obecnými soudy, změněno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. března 2005 sp. zn. 2 Cm 64/2004 v napadené části tak, že žalobce (JUDr. B. K., soudní exekutor) je povinen zaplatit stěžovatelům náhradu nákladů řízení před krajským soudem v částce 128 025 Kč a náhradu nákladů řízení před odvolacím soudem v částce 525 Kč, to vše do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce stěžovatelů JUDr.Jaroslava Němečka. Krajský soud původně stěžovatelům náhradu nákladů řízení nepřiznal.

V ústavní stížnosti stěžovatelé uvádějí - stručně shrnuto - že obecné soudy v dané věci porušily § 146 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Mezi náklady řízení se mj. řadí i náklady advokáta podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Je-li advokát plátcem daně z přidané

Nahrávám...
Nahrávám...