dnes je 23.5.2024

Input:

Nález 78/2006 SbNU, sv.41, K právu účastníků řízení vyjádřit se k provedeným důkazům

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 41, nález č. 78

III. ÚS 328/04

K právu účastníků řízení vyjádřit se k provedeným důkazům

Při posuzování toho, zda byla bytová náhrada pro povinného zajištěna a zda odpovídá vykonávanému rozhodnutí (§ 343 odst. 3 občanského soudního řádu), soud může dokazování provádět výlučně v rámci jím nařízeného jednání tak, aby se účastníci řízení mohli k příslušným důkazům vyjádřit a případně navrhnout důkazy další. Dokazování je nutno provádět vždy, když příslušná listina vydaná státním orgánem nebo orgánem obce nebo notářský zápis dostatečně nedokládá (a to ani vzhledem k dalším okolnostem) naplnění podmínek citovaného ustanovení. Pokud soud takto nepostupuje, jedná v rozporu s čl. 36 odst. 1 a čl.38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jana Musila a soudců Vlasty Formánkové a Jiřího Muchy - ze dne 4. dubna 2006 sp. zn. III. ÚS 328/04 ve věci ústavní stížnosti P. S. a M. S. proti usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 22. 3. 2002 č. j. E 2608/2001-28, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 9. 2002 č. j. 12 Co 356/2002-47 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2004 č. j. 20 Cdo 327/2003-59, jimiž byl k návrhu vedlejšího účastníka B. S. nařízen výkon rozhodnutí vyklizením bytu.

Výrok

I. Usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 22. 3. 2002 č. j. E 2608/2001-28 a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 9. 2002 č. j. 12 Co 356/2002-47 se zrušují.

II. Ve zbývající části se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 20. 5. 2004 napadli stěžovatelé usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2004 č. j. 20 Cdo 327/2003-59, jakož i jemu předcházející usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 9. 2002 č. j. 12 Co 356/2002-47 a usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 22. 3. 2002 č. j. E 2608/2001-28 (pozn.: toto rozhodnutí bylo opraveno usnesením téhož soudu ze dne 9. 4. 2002 č. j. E 2608/2001-31), s tím, že napadenými rozhodnutími bylo zasaženo do jejich práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), dále jimi bylo porušeno právo na rovnost účastníků řízení ve smyslu čl. 37 odst. 3 Listiny a také čl. 1 Ústavy České republiky a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Jak Ústavní soud zjistil ze spisu Okresního soudu v Litoměřicích sp.zn. E 2608/2001, jejž si pro účely posouzení ústavní stížnosti vyžádal přípisem ze dne 16. 11. 2004 (spis byl doručen až dne 30. 9. 2005), napadeným usnesením Okresního soudu v Litoměřicích byl na návrh vedlejšího účastníka (jakožto oprávněného) na základě vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 7. 3. 1994 č. j. 8 C 268/93-8 vůči stěžovatelům (jakožto povinným) nařízen výkon rozhodnutí vyklizením bytu v Roudnici nad Labem, S. ulice 1336, a provedení výkonu přestěhování stěžovatelů do náhradního bytu v Roudnici nad Labem, H. ulice 1735.

Proti tomuto rozhodnutí podali stěžovatelé odvolání, avšak Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením rovněž napadeným touto ústavní stížností usnesení okresního soudu potvrdil. Vycházel přitom z

Nahrávám...
Nahrávám...