dnes je 29.2.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující povinnosti zaměstnance při skončení pracovněprávního vztahu

10.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

2.4.11
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující povinnosti zaměstnance při skončení pracovněprávního vztahu

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující povinnosti zaměstnance

při skončení pracovněprávního vztahu

Zaměstnavatel ....................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

zastoupený ..............

upravuje povinnosti zaměstnance při skončení pracovněprávního vztahu.

 1. Povinnosti zaměstnance se vztahují na skončení pracovního poměru a právního vztahu vzniklého na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (dále jen "pracovněprávní vztah"). Povinnosti uvedené v tomto předpisu se vztahují při skončení pracovního poměru či právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce bez ohledu na formu či důvod skončení. Při skončení pracovněprávního vztahu sjednaného na dobu určitou se postupuje obdobně.

 2. Jestliže je pracovněprávní vztah skončen jednostranným právním jednáním ze strany zaměstnance, oznámí zaměstnanec tuto skutečnost a datum skončení pracovněprávního vztahu bez zbytečného odkladu svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Zaměstnanec oznamuje tuto skutečnost ústně.

 3. Před skončením pracovněprávního vztahu je zaměstnanec povinen dokončit vykonávané práce a činnosti. Postupuje přitom v součinnosti s bezprostředně nadřízeným vedoucím zaměstnancem a podle jeho pokynů. Nejsou-li práce dokončeny nebo je není možné z časových důvodů dokončit, je zaměstnanec povinen je předat bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nejpozději poslední den výkonu práce s popisem stavu rozpracovanosti, případnými lhůtami apod. Při předání nedokončených prací postupuje zaměstnanec a bezprostředně nadřízený zaměstnanec podle charakteru zaměstnancem konaných prací. Za splnění této povinnosti odpovídá zaměstnanec a bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec.

 4. Při skončení pracovního poměru na pracovních pozicích .......... (uvést) se vyhotovuje o předání práce písemný protokol, který obsahuje zejména předávané práce (spisy) a nedokončené práce (spisy) s termíny nutného vyřízení a lhůtami a originály písemností, které měl zaměstnanec k dispozici. Za splnění této povinnosti odpovídá zaměstnanec a bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec. Při předání a zpracování protokolu se postupuje podle vnitřního předpisu o předání agendy.

 5. Při skončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen předat v termínu dohodnutém s personálním oddělením doklady, které jej opravňovaly ke vstupu do objektu zaměstnavatele, přístupová hesla, která používal při elektronické komunikaci, a se zaměstnavatelem dohodne, k jakému okamžiku bude zrušena jeho firemní e-mailová adresa. O předání se vyhotoví záznam o předání, které podepisuje zaměstnanec a vedoucí personálního oddělení.

 6. Zaměstnanci je ke dni skončení pracovního poměru zrušena jeho firemní e-mailová adresa a přístup k ní.

 7. Zaměstnanec je povinen při skončení pracovněprávního vztahu předat všechny svěřené pracovní pomůcky, předměty, nástroje, případně ochranné pracovní pomůcky, které mu byly k výkonu práce svěřeny, bez ohledu na to, zda mu byly svěřeny na základě potvrzení nebo dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí podle , případně mu byly předány i bez potvrzení. Tato povinnost se vztahuje i na vrácení mobilních telefonů, notebooků, tabletů či jiných elektronických zařízení, které byly zaměstnanci předány k výkonu práce, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jejich odkupu. Povinnost vrácení se nevztahuje na ochranné pracovní pomůcky, které byly určeny výhradně k vlastní spotřebě zaměstnance. Zaměstnanec předává předměty bezprostředně nadřízenému zaměstnanci, se kterým dohodne předem termín předání. O předání je nadřízený zaměstnanec povinen učinit záznam a vydat jeho jedno vyhotovení zaměstnanci. Záznam se činí také do výstupního listu zaměstnance, který mu na vyžádání předá personální oddělení. Za splnění této povinnosti odpovídá zaměstnanec a bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec.

 8. Zaměstnanec, kterému bylo svěřeno referentské vozidlo na základě smlouvy o jeho užívání pro pracovní, případně i soukromé účely, případně mu bylo svěřeno na základě protokolu, postupuje při jeho předání podle podmínek upravených ve smlouvě o užívání nebo uvedených v protokolu. Pokud podmínky nebyly dohodnuty nebo stanoveny, předává zaměstnanec vozidlo ......... např. vedoucímu hospodářské správy. Zaměstnanec je povinen vozidlo předat v termínu určeném zaměstnavatelem, nejpozději v den skončení pracovního poměru a je povinen si předem dohodnout datum a hodinu předání (např. s vedoucím hospodářské správy). Za splnění této povinnosti odpovídá ........... (např. vedoucí hospodářské správy).

 9. Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, je zaměstnanec povinen před skončením pracovněprávního vztahu provést vyúčtování a zaměstnavateli svěřené hodnoty předat a vyúčtovat. Při skončení pracovního poměru se provádí inventura, které je zaměstnanec povinen se účastnit. Datum inventury dohodne se zaměstnancem např. vedoucí ekonomického oddělení. Za splnění této povinnosti odpovídá ........... (např. vedoucí ekonomického oddělení).

 10. Jestliže zaměstnanec pracuje na pracovišti, kde pracují zaměstnanci společně zavázaní k vyúčtování svěřených hodnot, má právo v souvislosti se skončením pracovního poměru požádat o provedení inventury. Zaměstnavatel je na základě této žádosti inventuru povinen provést. Jestliže zaměstnanec se společnou odpovědností za schodek, jehož pracovní poměr skončil, nepožádá zároveň o provedení inventury, je povinen nahradit schodek zjištěný nejbližší inventurou na jeho dřívějším pracovišti. Za splnění této povinnosti odpovídá zaměstnanec a ................. (např. vedoucí ekonomického oddělení).

 11. Pokud došlo ke ztrátě svěřených předmětů nebo prostředků, případně k jejich poškození, je vedoucí zaměstnanec, kterému mají být předměty předány, povinen sepsat zápis o ztrátě nebo poškození a je povinen bezodkladně předat tento záznam personálnímu oddělení. Personální oddělení se zaměstnancem bezodkladně, nejpozději však do skončení pracovněprávního vztahu, projedná vzniklou škodu a dohodne způsob její úhrady. Pokud zaměstnanec nebude ochoten či schopen škodu nahradit do skončení pracovněprávního vztahu, je personální oddělení povinno sjednat s ním dohodu o uznání dluhu a úhradě škody, případně sjednat s ním za podmínek upravených občanským zákoníkem dohodu o srážkách ze mzdy. Nedojde-li ke sjednání dohod, předá personální oddělení vymáhání náhrady škody právnímu oddělení.

 12. Podle bodu 10 se postupuje obdobně, pokud zaměstnanec v průběhu trvání pracovněprávního vztahu způsobil zaměstnavateli škodu nebo na jemu svěřených hodnotách vznikl schodek.

 13. Zaměstnanec může požádat o vydání odděleného potvrzení o zaměstnání podle § 313 odst. 2 ZP, v němž se uvádí skutečnosti, které se týkají poskytování podpory v nezaměstnanosti. Žádost zaměstnanec podává personálnímu oddělení. Žádost může zaměstnanec podat písemně nebo ústně.

 14. Zaměstnanec může zaměstnavatele požádat o vydání posudku o pracovní činnosti. Žádost zaměstnanec podává personálnímu oddělení. Žádost může zaměstnanec podat písemně nebo ústně. Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci na jeho žádost posudek o pracovní činnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení
Nahrávám...
Nahrávám...