dnes je 20.6.2024

Input:

č. 1007/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o odvolání vedoucího pracovníka příspěvkové organizace; výkon veřejné moci

č. 1007/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o odvolání vedoucího pracovníka příspěvkové organizace; výkon veřejné moci
k § 3 a § 8 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zřídí-li Ministerstvo zdravotnictví jako organizační složka státu (§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích) zdravotnické zařízení, které je státní příspěvkovou organizací v jeho přímé řídicí působnosti, tedy právnickou osobou hospodařící s majetkem státu (§ 8 téhož zákona), jde o úkon učiněný jménem státu, a nikoliv o úkon státního orgánu učiněný v rámci výkonu veřejné moci. Vztah mezi vedoucím pracovníkem zdravotnického zařízení, které je státní příspěvkovou organizací (samostatnou právnickou osobou hospodařící s majetkem státu), a ministrem zdravotnictví jako vedoucím organizační složky státu (Ministerstva zdravotnictví), která příspěvkovou organizaci zřídila, je vztahem pracovněprávním.
(Podle usnesení Městského osudu v Praze ze dne 15. 8. 2006, čj. 5 Ca 139/2006-80)
Věc: Prof. MUDr. Jan Č., CSc, proti Ministerstvu zdravotnictví o odvolání žalobce z funkce ředitele Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.

Žalobce se žalobou domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, který dle jeho tvrzení spočívá v postupu žalovaného při odvolání žalobce z funkce ředitele Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno a v následném průběhu výběrového řízení na tuto funkci. Postup žalovaného byl zaměřen přímo proti žalobci; v prosinci 2005 bylo uveřejněno sdělení o vyhlášení výběrového řízení a následně dopisem ministra zdravotnictví ČR ze dne 4. 1. 2006, doručeným dne 5. 1. 2006, byl žalobce bez uvedení důvodů odvolán z funkce ředitele Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno; dne 2. 2. 2006 pak proběhlo výběrové řízení na obsazení uvolněné funkce. Žalobce byl tedy odvolán dříve, než byl do této funkce řádně vybrán vhodný uchazeč.
Ve svém vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že nesouhlasí s názorem žalobce v tom, zda uvedená věc spadá do pravomoci soudu ve správním soudnictví. Žalovaný si není vědom žádné právní normy, která by žalobci zakládala právo zůstat ředitelem příspěvkové organizace, popřípadě žalovanému povinnost neodvolávat žalobce z takové pozice. Jde zde o soukromoprávní (pracovněprávní) vztah spíše vnitroorganizační povahy, ve kterém žalovaný nebyl způsobilý uplatňovat veřejnou (v tomto případě státní) moc; nemohlo tedy dojít k zásahu správního orgánu
Nahrávám...
Nahrávám...