dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1066/2007 Sb. NSS, Azyl: homosexualita jako důvod poskytnutí azylu; opatření působící psychický nátlak; překážka vycestování

č. 1066/2007 Sb. NSS
Azyl: homosexualita jako důvod poskytnutí azylu; opatření působící psychický nátlak; překážka vycestování
k § 2 odst. 6, § 12, § 14 a § 91 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění účinném do 12. 10. 2005
I. Sexuální orientace žadatele o azyl může být podle okolností a s ohledem na poměry v zemi původu považována za znak jeho příslušnosti k určité sociální skupině ve smyslu § 12 písm. b) zákona o azylu.
II. Újma hrozící žadateli o azyl v důsledku opatření působících psychický nátlak (§ 2 odst. 6 zákona o azylu) nemusí být obdobně závažná jako újmy spočívající v ohrožení života nebo svobody, musí však být s nimi aspoň typově srovnatelná.
III. Ustanovení § 91 zákona o azylu se mohou uplatnit i v případě, kdy naplnění skutkových podstat v něm uvedených je přičitatelné toliko soukromým osobám a kdy se na jejich naplnění veřejná moc vůbec nepodílí či se dokonce dějí v přímém rozporu s její vůlí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2006, čj. 2 Azs 66/2006-52)
Prejudikatura: ad III. srov. č. 260/2004 Sb. NSS.
Věc: Artyom M. (Arménská republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce požádal v České republice o azyl podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. V žádosti ze září 2004 uvedl, že v roce 2000 se vrátil z ČR do Arménie, neboť byl povolán na vojnu. U vojenské jednotky řekl, že je homosexuál, načež začal mít potíže - byl bit, nedostával jíst; potíže měl celou vojnu. Po návratu z vojny se o jeho sexuální orientaci dozvěděli lidé v místě bydliště, i zde jej údajně bili a plivali na něho. Už to nemohl vydržet, a proto odjel do ČR. Bál se kamarádů a lidí ze svého okolí. Jako další důvod žádosti žalobce uvedl, že jeho otec v ČR v době podání žádosti o azyl žil již 11 let, onemocněl rakovinou a vyžadoval neustálou péči (otec zemřel v listopadu 2004).
Rozhodnutím žalovaného ze dne 22. 3. 2005 nebyl žalobci udělen azyl pro nesplnění podmínek uvedených v ustanoveních § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona o azylu. Zároveň žalovaný rozhodl, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování podle § 91 téhož zákona. Žalobci nebyl udělen azyl podle § 12 zákona o azylu proto, že žalovaný dospěl k závěru, že žalobce sice byl pro svoji homosexualitu terčem ústrků od různých lidí ze svého okolí, čítaje v to i kolegy, s nimiž vykonával základní vojenskou službu, ovšem tyto ústrky jednak nepřesáhly mez, za kterou by již po žalobci nebylo lze spravedlivě požadovat, aby je snášel, jednak ony ústrky nepocházely od státu či státem kontrolovaných osob, nýbrž od osob soukromých, přičemž státem nebyly podporovány či tolerovány. Trestnost homosexuality pak byla v Arménii ještě předtím, než žalobce požádal o azyl, zrušena. Žalovaný dále vážil, zda nejsou u žalobce dány důvody pro poskytnutí humanitárního azylu podle § 14 zákona o azylu, avšak neshledal je - touhu pečovat v ČR o hrob zemřelého otce takovým důvodem neshledal. Existenci překážky vycestování podle § 91 zákona o azylu žalovaný rovněž neshledal, ve
Nahrávám...
Nahrávám...